Toezichtarrangementen

De inspectie bezoekt scholen zeker eens per vier jaar. Het kan ook gebeuren dat de inspectie een school bezoekt vanuit een stelselonderzoek zonder dat daar een oordeel uit voortkomt. De inspectie maakt jaarlijks een risicoanalyse. Dit onderzoek kan aanleiding geven tot uitvoering van een nader onderzoek naar de onderwijskwaliteit.

Lees hier informatie over de werkwijze van de onderwijsinspectie.

Opleidingen ontvangen een ‘voldoende’ als de inspectie geen aanwijzingen heeft voor belangrijke tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs en/of de naleving van wet- en regelgeving. Opleidingen waarbij wel sprake is van tekortkomingen ontvangen een aangepast arrangement en vallen onder verscherpt toezicht van de inspectie. De schoolleiding start in deze gevallen een verbetertraject om het onderwijs weer op voldoende niveau te krijgen. De Raad van Bestuur is hierbij nauw betrokken, ook in het kader van het verder ontwikkelen van een kwaliteitscultuur binnen de vereniging.
Een school kan zich opgeven om het predicaat ‘Excellente school’ te ontvangen. Voorwaarde voor dit predicaat is dat scholen die meedoen in dit traject eerder de waardering ‘Goed’ ontvangen hebben van de inspectie.

Het volgende overzicht geeft het aantal toezichtarrangementen weer die gelden op 31 december 2020:

Toezichtarrangement

pro

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-(g)t

havo

vwo

totaal

Goed

1

1

1

5

2

4

14

Basis/voldoende

6

24

25

37

33

31

156

Onvoldoende

0

0

0

0

0

0

0

Zeer zwak

0

0

0

0

0

0

0

Totaal opleidingen

7

25

26

42

35

35

170

Tabel: Overzicht toezichtarrangementen per 31 december 2020

Het is goed om te zien dat de aandacht voor kwaliteitsontwikkeling resultaat blijft boeken en dat alle opleidingen van de vereniging volgens de inspectienormen van minimaal voldoende kwaliteit zijn.

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen waarin voor elke school per opleiding staat aangegeven welk toezichtarrangement op 31 december 2020 geldend was.