Exploitatiebegroting 2021-2025

 

Realisatie
2020

2021

2022

2023

2024

2025

BATEN

      

Rijksbijdragen

556.300

541.900

525.900

520.900

513.200

511.300

Overige subsidies

11.700

13.600

14.400

16.300

15.600

15.300

Collegegeld

0

0

0

0

0

0

Overige baten

11.200

15.800

15.600

15.500

15.300

15.300

Totale baten

579.200

571.300

555.900

552.700

544.100

541.900

LASTEN

      

Personeelslasten

471.600

465.200

453.000

447.800

441.500

439.600

Afschrijvingen

22.400

25.000

26.000

27.900

27.100

27.300

Huisvestingslasten

24.400

24.700

23.300

23.400

22.400

22.100

Overige lasten

46.300

58.700

56.800

56.200

53.200

52.800

Totale lasten

564.700

573.600

559.100

555.300

544.200

541.800

       

SALDO BATEN EN LASTEN

14.500

-2.300

-3.200

-2.600

-100

100

       

Financiële baten en lasten

-2.600

-2.800

-3.000

-3.100

-3.100

-3.000

SALDO FINANCIËLE
BATEN EN LASTEN

-2.600

-2.800

-3.000

-3.100

-3.100

-3.000

       

BEGROTINGSRESULTAAT

11.900

-5.100

-6.200

-5.700

-3.200

-2.900

Tabel: Exploitatiebegroting 2021-2025 (bedragen x € 1.000)

Deze meerjarenbegroting 2021-2025 is op 2 december 2020 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Leerlingaantallen en personeel

Grafiek: Verloop aantal leerlingen

Vanaf 2019 maakt Metameer onderdeel uit van de vereniging. Dit zorgde voor een stijging van het aantal leerlingen in 2019. Het aantal leerlingen zal naar verwachting een dalende tendens laten zien. De daling is in lijn met een daling van het aantal voortgezet onderwijsleerlingen in Noord-Brabant, in navolging van het primair onderwijs. Door de terugloop van het aantal leerlingen zijn er in de komende jaren minder leraren nodig. In de komende jaren bereikt echter een groter aantal leraren de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor zullen de komende jaren nieuwe docenten moeten worden aangetrokken.

Gemiddeld aantal personele fte's

Realisatie
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Directie

139

130

126

123

120

119

Onderwijs ondersteunend personeel
(overig)

898

883

860

844

825

808

Overhead

1.037

1.013

986

967

945

927

       

Onderwijzend personeel

4.104

3.999

3.880

3.817

3.742

3.719

Onderwijs ondersteunend personeel
(primair proces)

499

488

463

454

448

435

Onderwijs proces

4.603

4.487

4.343

4.271

4.190

4.154

       

Totaal

5.640

5.500

5.329

5.238

5.135

5.081

Tabel: Gemiddeld aantal fte’s in 2020-2025

De omvang van de formatie zal in de komende begrotingsjaren verder afnemen. Hierbij daalt het aantal fte overhead relatief minder sterk dan het aantal fte onderwijsproces.

De verwachte meerkosten in verband met Corona zijn naar verwachting niet substantieel. De extra inzet voor leerachterstanden e.d. worden gecompenseerd door aanvullende subsidiegelden.