Geconsolideerde staat van baten en lasten kalenderjaar 2020

 

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

Rijksbijdragen

556.594

530.600

541.286

Overige subsidies

11.715

13.220

11.398

Collegegeld

0

0

0

Baten werk i.o.v. derden

0

0

0

Overige baten

11.200

16.979

20.438

BATEN

579.509

560.799

573.122

    

Personeelslasten

471.861

454.510

460.110

Afschrijvingen

22.351

23.398

22.289

Huisvestingslasten

24.532

23.884

25.456

Overige lasten

46.257

56.409

56.095

LASTEN

565.001

558.201

563.950

SALDO BATEN EN LASTEN

14.508

2.598

9.172

    

Financiële baten en lasten

-2.578

-2.912

-2.139

RESULTAAT

11.930

-314

7.033

(bedragen x € 1.000)