Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Lees meer ›Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

De overige vorderingen bestaan uit verstrekte leningen aan medewerkers van OMO in het kader van deelneming aan de Stichting OMO Fonds.

Lees meer ›Financiële vaste activa

Vorderingen

De debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen inzake samenwerkingsverbanden en detacheringen.

Lees meer ›Vorderingen

Liquide middelen

Voor een overzicht van de kasstromen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.

Lees meer ›Liquide middelen

Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Lees meer ›Eigen vermogen

Voorzieningen

Conform de CAO VO heeft het personeel bij het bereiken van een jubileumdatum aanspraak op een jubileumgratificatie. Deze bedraagt bij een 25-jarig dienstverband 50% en bij een 40-jarig dienstverband 100% van het maandsalaris.

Lees meer ›Voorzieningen

Langlopende schulden

Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn leningen afgesloten.

Lees meer ›Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Eind 2020 is € 10,0 miljoen als aflossingsverplichting voor komend jaar opgenomen als kortlopende schuld inzake kredietinstellingen. Dit is € 0,3 miljoen meer dan eind 2019 vanwege een nieuw afgesloten lening met het ministerie van financiën.

Lees meer ›Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Vordering OCW Eind 2020 heeft de vereniging een vordering op het ministerie van OCW ten bedrage van € 31,2 miljoen (eind 2019: € 30,9 miljoen).

Lees meer ›Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa