Balans 2021-2025

ACTIVA

2020

2021

2022

2023

2024

2025

       

Materiële vaste activa

356.000

459.000

473.000

458.000

439.000

419.000

Financiële vaste activa

-

-

-

-

-

-

VASTE ACTIVA

356.000

459.000

473.000

458.000

439.000

419.000

       
       

Voorraden

-

-

-

-

-

-

Vorderingen

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Effecten

-

-

-

-

-

-

Liquide middelen

217.000

107.000

83.000

76.000

74.000

73.000

VLOTTENDE ACTIVA

230.000

120.000

96.000

89.000

87.000

86.000

       

TOTAAL ACTIVA

586.000

579.000

569.000

547.000

526.000

505.000

       

PASSIVA

2020

2021

2022

2023

2024

2025

       

EIGEN VERMOGEN

      

Algemene reserve

154.000

149.000

143.000

138.000

134.000

132.000

Bestemmingsfonds (privaat)

5.000

5.000

4.000

4.000

3.000

3.000

 

159.000

154.000

147.000

142.000

137.000

135.000

       

VOORZIENINGEN

35.000

33.000

30.000

28.000

25.000

20.000

       

LANGLOPENDE SCHULDEN

288.000

303.000

300.000

286.000

272.000

258.000

       

KORTLOPENDE SCHULDEN

104.000

89.000

92.000

91.000

92.000

92.000

       

TOTAAL PASSIVA

586.000

579.000

569.000

547.000

526.000

505.000

Tabel: Balans tot en met 2025 (bedragen x € 1.000)

Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2021-2025, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden zullen vanaf 2021 gaan dalen door aflossingen op de externe financieringen.

Na een overspannen bouwmarkt in 2019, is in 2020 sprake van een voorzichtige stabilisatie. Vastgestelde budgetten voor lopende projecten worden periodiek tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast op de huidige marktsituatie. De binnen de vereniging gehanteerde normbedragen zijn herijkt en op de marktsituatie aangepast.

In 2017, 2018, 2019 en 2020 zijn diverse externe financieringen geformaliseerd. Met betrekking tot deze financieringen worden de komende jaren de volgende bedragen ontvangen:

  • Schatkistlening van € 19,4 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Helmond, verspreid over 2021 en 2022 (€ 10,0 miljoen is in 2020 reeds ontvangen met betrekking tot de totale lening van € 29,4 miljoen).

  • In 2021 wordt de schatkistlening van € 13,5 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Deurne ontvangen.

De investeringen in deze projecten zullen in 2021 leiden tot een stijging van de vaste activa. Het aantrekken van de langlopende financieringen heeft in de afgelopen jaren geleid tot een toename van de vlottende activa (liquide middelen), maar door de investeringen in de bouwprojecten dalen de liquide middelen de komende jaren.