Geconsolideerde balans per 31 december 2020

ACTIVA

31 december 2020

31 december 2019

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

355.909

331.079

Financiële vaste activa

44

89

VASTE ACTIVA

355.953

331.168

   

Voorraden

0

0

Vorderingen

14.209

12.801

Effecten

0

0

Liquide middelen

217.410

206.164

VLOTTENDE ACTIVA

231.619

218.965

TOTAAL ACTIVA

587.572

550.133

   

PASSIVA

31 december 2020

31 december 2019

EIGEN VERMOGEN

158.587

146.657

   

VOORZIENINGEN

34.725

34.009

   

LANGLOPENDE SCHULDEN

287.908

277.434

   

KORTLOPENDE SCHULDEN

106.352

92.033

TOTAAL PASSIVA

587.572

550.133

(bedragen x € 1.000)