Jaargesprek

In het jaargesprek van de Raad van Bestuur met de scholen wordt stilgestaan bij de onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleidscyclus, de kwaliteitscyclus en de planning- en controlcyclus.

Het doel van het jaargesprek is tweeledig:

  1. De schoolleider legt in het formele deel verantwoording af aan de Raad van Bestuur over het afgelopen jaar.

  2. De school presenteert in een informeel deel een aantal ontwikkelingen/projecten aan de Raad van Bestuur. De vorm van de presentatie en de samenstelling van de delegatie vanuit de school is aan de school. In het verslagjaar was het thema 'Zicht op ontwikkeling en begeleiding en het didactisch handelen in de klas'.

Formeel deel jaargesprek
De agenda van elk jaargesprek wordt opgesteld langs de zeven kwaliteitspijlers uit het ontwikkelkader. De schoolleider levert, als voorbereiding op het jaargesprek, tevens een schoolportret aan waarbij wordt ingegaan op de voortgang van het schoolplan en de relatie met Koers 2023 (vanuit pijler 1) en de kwaliteitsontwikkeling op de overige pijlers.
De schoolleider wordt verzocht in het schoolportret tevens een analytisch beeld te geven van de school/scholengroep, waarbij de samenhang tussen de verschillende pijlers in beeld wordt gebracht.

Informeel deel jaargesprek
Het voornaamste doel van het informele deel is het informeren van de Raad van Bestuur. Omdat er initiatieven, ontwikkelingen en innovaties gedeeld worden die ook interessant kunnen zijn voor collega OMO-scholen is ingezet op het breed delen van deze ontwikkelingen via het platform ONS. Als gevolg van de coronapandemie is het informeel deel van het jaargesprek in het verslagjaar echter slechts bij een gering aantal scholen doorgegaan. Het jaarthema 2020, evenals het initiatief om de ontwikkelingen breder te delen via ONS, is doorgezet naar de jaargesprekkencyclus 2021.