Ontwikkeling financiële kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2020 tot en met 2025. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria weergegeven.

Kengetal

Richtlijn
OCW/
OMO

OMO
in
2020

OMO
in
2021

OMO
in
2022

OMO
in
2023

OMO
in
2024

OMO
in
2025

Solvabiliteit (incl. voorzieningen)

> 30%

33%

32%

31%

31%

31%

31%

Weerstandsvermogen

> 18%

27%

27%

26%

26%

25%

25%

Rentabiliteit (over 3 jaar)

> 0%

2%

1%

0%

-1%

-1%

-1%

Liquiditeit

> 0,75

2,2

1,3

1,0

1,0

0,9

0,9

Huisvestingsratio

< 0,1

0,061

0,063

0,063

0,065

0,063

0,063

DSCR backward

> 1,2

3,0

1,8

1,6

1,7

1,9

1,9

DSCR forward

> 1,2

2,9

1,6

1,6

1,7

1,8

1,9

Tabel: Kengetallen tot en met 2025

Solvabiliteit

Binnen de vereniging wordt gestuurd op solvabiliteit. De verwachting is dat de solvabiliteitspositie van de vereniging de komende jaren zal dalen door investeringen in het onderwijsproces, externe financieringen en ontwikkelingen op het gebied van doordecentralisatie.

Het ministerie van OCW hanteert een signaleringsondergrens van 30%. De verwachting is dat de vereniging in 2025 uitkomt op een solvabiliteit van circa 31%. In verband met het langlopende krediet wordt door de BNG Bank en de Europese Investeringsbank een minimumeis van 20% gehanteerd, waarbij in de berekening van de solvabiliteit de post voorzieningen niet wordt meegenomen. Op basis van deze rekenmethodiek komt de vereniging in 2025 uit op circa 27%.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is een afgeleide van de solvabiliteit. De streefwaarde bedraagt bij gelijkblijvende omstandigheden 18%. Ultimo 2020 bedraagt de omvang van het eigen vermogen € 159 miljoen en is het weerstandsvermogen circa 27%. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren licht zal dalen naar 25%.

Rentabiliteit

De rentabiliteit wordt berekend over een gemiddelde periode van drie jaar. De verwachting is dat de rentabiliteit de komende jaren om zal slaan naar negatief in verband met de inzet van de middelen die afgelopen jaar zijn toegevoegd aan het eigen vermogen.

Liquiditeit (current ratio)

Het ministerie van OCW hanteert een ratio van minimaal 0,75. Doordat in de komende jaren opnieuw additioneel kapitaal zal worden aangetrokken, blijft de liquiditeitsratio van de vereniging in de komende jaren boven de gewenste streefwaarde vanuit de onderwijsinspectie.

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio blijft de komende jaren onder de signaleringsgrens van 0,1.

Debt service coverage ratio

Met het aangaan van een langlopend krediet bij de BNG Bank is er vanaf 2015 sprake van rentelasten en aflossingen. De BNG Bank vindt de debt service coverage ratio relevant. De BNG Bank verlangt een minimumwaarde van 1,2. Aan deze ratio wordt in de komende jaren voldaan.