Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op het niveau van de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld die instemming- en adviesbevoegdheid heeft op bovenschoolse zaken. De GMR is een belangrijke gesprekspartner van de Raad van Bestuur als het gaat om beleid dat voor alle OMO-scholen geldt. Eens in de circa zeven weken vindt formeel overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de GMR.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de GMR bestond in 2020 uit de volgende personen:

  • Voorzitter: de heer Wil van der Vliet (personeel)

  • Vicevoorzitter: mevrouw Ine van Zon (ouder)

  • Secretaris: de heer Willem Norbruis (personeel)

  • Vicevoorzitter: Marijn Reinders (leerling)

Meer informatie over de GMR is terug te vinden op www.omo.nl.

Agenda van de GMR

Deze loopt parallel met de onderwerpen op de beleidsagenda van de Raad van Bestuur. De onderwerpen worden aan de GMR voorgelegd nadat deze in het CSO (collectief schoolleidersoverleg) zijn besproken.

Communicatie met de achterban

Deze verloopt via het digitale platform, genaamd MR Centraal. Hiermee onderhoudt de GMR contact met de MR’s als mede met de platforms personeel, ouders en leerlingen. Bovendien fungeert MR Centraal als elektronische werkomgeving voor alle medezeggenschapsorganen van de vereniging.

In het najaar van 2020 hebben leden van de GMR zich ingezet om het nieuwe sociale intranet ONS in te richten voor de leden van de medezeggenschapsraden van de OMO-scholen. Dit nieuwe medium beschikt nu over een eigen pagina voor en over de medezeggenschap.

Het platform personeel komt normaal gesproken zes keer per jaar bijeen rond één of meerdere thema’s. Vanwege de Covid-19-pandemie zijn er in 2020 minder platformbijeenkomsten geweest. De volgende onderwerpen kwamen in de digitale bijeenkomsten-op-afstand aan bod:

  • Regeling overgangsnormen;

  • Besteding werkdrukgelden;

  • Versterking interne communicatie;

  • CAO OMO.

De leden van het platform hebben bovendien de gelegenheid om te reageren naar aanleiding van conceptbeleidsstukken van de Raad van Bestuur. Bovendien wordt het platform gebruikt als een klankbord voor de vakcentrales.

Om de medezeggenschap op de verschillende OMO-scholen te versterken is door enkele leden van de (P)GMR een MR-serviceteam in het leven geroepen. Van deze dienstverlening is door een aantal MR’s al dankbaar gebruikt gemaakt. Tegelijkertijd krijgt de (P)GMR met deze bezoeken ook meer inzicht in de situaties, ontwikkelingen en activiteiten van de afzonderlijke OMO-scholen.

Bovendien heeft de personeelsgeleding van de GMR in januari 2020 een informatieve en drukbezochte scholingsavond georganiseerd voor zowel ervaren als minder ervaren ouders, leerlingen en personeelsleden uit de verschillende MR’s.

OMO MR Congres

Het jaarlijkse OMO MR Congres neemt nog steeds een bijzondere plaats in. Helaas kon in 2020 dit congres vanwege de Covid-19 pandemie niet doorgaan.

Netwerk GMR

De personeelsgeleding van de GMR participeert in een landelijk overlegorgaan (VOCL) van de GMR’s van vier grotere schoolbesturen, zijnde Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), Ons Middelbaar Onderwijs, Carmel en Lucas. De personeelsgeleding heeft contact met vakcentrales, VO-raad, onderwijsinspectie, Ministerie van Onderwijs en leden van de vaste Kamercommissie van onderwijs.

OMO GMR en Raad van Bestuur

Bij de aanvang van de Covid-19 pandemie is de GMR betrokken geweest bij voorbereiden van enkele adviezen van de Raad van Bestuur voor alle OMO-scholen (in het bijzonder de coulantie-regeling overgangsnormen 2020).

In het najaar van 2020 zijn leden van de GMR aanwezig geweest bij een eerste (proef-) presentatie van de nieuwe koers van de Raad van Bestuur: Bewegen in Balans.

In november 2020 is op initiatief van de GMR een drietal bijeenkomsten-op-afstand georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten was om de Raad van Bestuur in contact te brengen met de vertegenwoordigers (ouders, leerlingen, personeelsleden en leden van de raden van advies) van de OMO-scholen.