Herschikking, samenwerking, fusie en overname

In meerdere regio’s vinden samenwerkingsinitiatieven tussen verschillende scholen plaats. Deze samenwerkingen ontstaan veelal om leerlingen de grootst mogelijke kansen op een mooie (onderwijs-)carrière te bieden. De samenwerkingen vinden niet enkel plaats tussen vo-scholen, maar ook met andere onderwijspartners als het mbo en het vso. De krimp, die overal in de provincie merkbaar is, maar bovenal aan de buitenranden, zorgt ervoor dat nog meer dan eerst wordt gekeken naar vormen van samenwerkingen. 

’s-Hertogenbosch

In ’s-Hertogenbosch is een groot aanbod havo-vwo onderwijs. Het Jeroen Bosch College kent al jaren financiële problemen. Geruime tijd is gekeken naar de mogelijkheid om het Jeroen Bosch College en het Rodenborch-College op één nieuwe locatie, aan de Groote Vliet in Rosmalen, samen te laten gaan. Vorig verslagjaar is gebleken dat deze optie niet haalbaar is en is er besloten het Jeroen Bosch College op termijn te sluiten.

In het verslagjaar is verder gewerkt aan de planvorming voor een nieuwe school in Rosmalen, waarbij ook voor de leerlingen van het Jeroen Bosch college een goede overgang wordt bewerkstelligd. Hiertoe werkt het Jeroen Bosch College met het schoolplan van het Rodenborch-College en met dezelfde Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA's).

Daarnaast wordt in ’s-Hertogenbosch bekeken hoe een zo breed mogelijk gedragen vmbo in de stad bestendigd en uitgebreid kan worden. Hiertoe worden samenwerkingen in de breedste zin van het woord onderzocht. Dit alles om zo veel mogelijk leerlingen de kans te bieden op een diploma en een zo kansrijk mogelijke toekomst.

Roosendaal

Door de demografische ontwikkelingen in de regio Roosendaal vindt een terugloop van het aantal havo- en vwo-leerlingen plaats. Daarom heeft OMO scholengroep Tongerlo met de direct betrokkenen de afdelingen havo en vwo (inclusief gymnasium) van het Gertrudiscollege en het Norbertuscollege heringericht. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het Norbertus Gertrudis Lyceum aan de Lyceumlaan en de Norbertus Gertrudis Mavo op Bovendonk. Na de renovatie en nieuwbouw eind 2021 verhuist de school naar de Vincentiusstraat. In het verslagjaar is verder vormgegeven aan deze ontwikkeling.

Bergen op Zoom

Ook de regio Bergen op Zoom heeft te maken met een zeer sterke leerlingdaling. Om kwalitatief goed onderwijs te waarborgen is het noodzakelijk het onderwijs te herschikken. Met het bestuur van Gymnasium Juvenaat zijn eind 2018 gesprekken gestart. De scholen van de vereniging, het Mollerlyceum en Roncalli Scholengemeenschap, zijn eveneens betrokken bij de voorgenomen plannen. In het verslagjaar is gewerkt aan een procesplan om vanuit een gezamenlijke onderwijskundige visie te werken aan een verregaande samenwerking. Het afgelopen verslagjaar is geconstateerd dat deze ontwikkeling voornamelijk door het Mollerlyceum samen met Gymnasium Juvenaat wordt voortgezet. Een ontwerpteam gevormd door docenten van beide scholen heeft in het afgelopen verslagjaar gewerkt aan een mooie, innovatieve en gedragen onderwijskundige visie voor beide scholen. Deze onderwijskundige visie heeft in het begin van 2021 de instemming van beide medezeggenschapsraden gekregen.

Het land van Cuijk en Maasduinen

In het verslagjaar is een proces gestart om met Metameer, het Elzendaalcollege en het Merletcollege te komen tot een toekomstvisie op de regio Land van Cuijk en Maasduinen. Alle ontwikkelingen in deze brede regio worden in kaart gebracht waarbij aandacht is voor het grote geheel, maar zeker ook voor de lokale verschillen binnen de regio. Iedere regio kent een eigen startsituatie, dynamiek, ontwikkelingen en uitdagingen. Er wordt de tijd genomen om met elkaar een zorgvuldig en strategisch proces te doorlopen.