Bestuursgesprek met inspectie

Eens in de vier jaar doet de Inspectie van het Onderwijs uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? In het toezicht vormen de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt. Daarom begint het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur.

Naast de standaarden uit het kader is gekeken naar schoolspecifieke standaarden binnen het thema verbeteringsgerichtheid. De inspectie sloot hiermee aan bij koerspijler vijf van ’het ontwikkelkader’ van de vereniging. Op de scholen is gekeken naar de zichtbaarheid en merkbaarheid van verbeteringsgerichtheid in houding en gedrag van medewerkers en in het didactisch handelen van de docent in de klas.

Onderzoek bij het bestuur

In het kader van het vierjaarlijks bestuursonderzoek hebben in 2018 de volgende onderzoeken plaatsgevonden:

  • elf verificatieonderzoeken;

  • één risico onderzoek;

  • twee themaonderzoeken naar Strategisch HRM;

  • vier onderzoeken naar ‘Goed’;

  • één onderzoek naar Samenwerkingsverbanden;

  • twee onderzoeken naar vroegtijdig schoolverlaten en verzuim.

Op 14 juni 2019 heeft het bestuur het definitieve rapport ontvangen. Op één onderdeel na is voor alle standaarden het maximale behaald. Op continuïteit en rechtmatigheid kan niet hoger dan voldoende worden gehaald. Doelmatigheid wordt (nog) niet beoordeeld.

Dit rapport bevestigt dat we op de goede weg zijn en geeft handreikingen voor de verdere ontwikkeling van ons onderwijs. Zo hebben we de kwaliteitsgebieden didactisch handelen (OP3) en zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) nadrukkelijker opgenomen in het ontwikkelkader van de vereniging en geven we de hieraan gerelateerde doorwerking van de verbeteringsgerichte cultuur in de lessen op schoolniveau een plaats in de kwaliteitscyclus.

Door het delen van goede praktijkvoorbeelden tussen de scholen en het verder ontwikkelen en valideren van ons eigen ontwikkelkader, proberen we meer zicht te krijgen op wat kan werken (succesfactoren) en daarmee dus ook richting te geven aan bovenstaande gewenste ontwikkelingen.

Daarnaast blijven wij vanzelfsprekend onverminderd werken aan onze eigen ambities zoals beschreven in Koers 2023.