Personeelslasten

Personeelslasten

2020

begroting
2020

2019

Brutolonen en salarissen

347.428

330.367

335.425

Sociale lasten

43.224

41.899

42.211

Pensioenpremies

53.260

52.850

52.757

Lonen en salarissen

443.912

425.116

430.393

    

Dotaties personele voorzieningen

-233

-324

-19

Personeel niet in loondienst

22.876

19.301

21.582

Overig

10.774

11.816

11.453

Overige personele lasten

33.417

30.793

33.016

    

Af: Uitkeringen

-5.468

-1.399

-3.299

    
 

471.861

454.510

460.110

(bedragen x € 1.000)

De kosten van lonen en salarissen bedragen € 443,9 miljoen en zijn daarmee € 18,8 miljoen (4,4%) hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de gemiddelde formatie die hoger is dan begroot.

Daarnaast zijn de kosten van inhuur van personeel niet in loondienst € 3,5 miljoen hoger dan begroot. Hiertegenover staan hogere inkomsten bestaande uit uitkeringen van het UWV (€ 2,9 miljoen). In 2020 is er voor 1,1 miljoen vanuit het UWV ontvangen vanuit de compensatieregeling transitievergoedingen.

De overige personeelslasten zijn 1,0 miljoen lager dan begroot vanwege lagere studiekosten.

Aantal personeelsleden op basis van fte’s

Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2020 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2019 en de begroting vergeleken:

Gemiddeld aantal personele fte's

2020

begroting
2020

2019

Directie

139

125

134

Onderwijs ondersteunend personeel
(overig)

898

888

897

Overhead

1.037

1.013

1.031

    

Onderwijzend personeel

4.105

4.043

4.194

Onderwijs ondersteunend personeel
(primair proces)

499

484

490

Onderwijs proces

4.604

4.527

4.684

    

Totaal

5.641

5.540

5.715

In 2020 is het gemiddelde aantal fte’s met 101 fte (1,8%) hoger dan de begroting.

In bijlage 4 zijn meerdere personele kerngegevens grafisch weergegeven.