Sociale veiligheid

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn sinds 1 augustus 2015 wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige school. De inspectie ziet hier op toe vanaf schooljaar 2016-2017. Hieronder valt een jaarlijkse monitoring van de sociale veiligheid. In 2017 zijn de scholen binnen de vereniging, na een succesvolle pilot, gestart met Kwaliteitscholen. Hiermee wordt jaarlijks de tevredenheid, veiligheid en sociaal welbevinden van leerlingen gemonitord. Scholen hebben de mogelijkheid, in het kader van integraal monitoren, om Kwaliteitscholen te koppelen aan de gegevens uit de leerling administratiesystemen van de scholen.

In het kader van de wet (Sociale) veiligheid wordt scholen gevraagd om zicht te hebben op de sociale veiligheid. Hiervoor moet er beleid zijn en een anti-pestcoördinator per school zijn aangesteld. Een van de actieve kennisnetwerken binnen de vereniging is het kennisnetwerk Anti-pestcoördinatoren.
Het kennisnetwerk is in 2020 een keer bijeengekomen op 22 januari. Naast het uitwisselen van kennis en ervaring is er gesproken over het vergroten van de mogelijkheden om meer anti-pestcoördinatoren op de OMO-scholen te bereiken zodat er op bredere schaal gedeeld kan worden van en met elkaar. Ook is afgesproken elkaar in 2021 weer te treffen.

Halverwege 2020 heeft Joris Arts, in verband met een nieuwe functie als teamleider onderbouw vmbo aan het Fioretti College, zijn rol als voorzitter binnen het netwerk overgedragen aan Cindy Meuter. Zij is werkzaam als docente en vertrouwenspersoon op het Varendonck-College.

Het kennisnetwerk Anti-pestcoördinatoren staat sinds 2017 succesvol aangemeld bij Registerleraar. Dat wil zeggen dat deelname aan bijeenkomsten geregistreerd kunnen worden in het lerarenregister.

Vertrouwenspersonen

Sinds 2015 is er jaarlijks een netwerkbijeenkomst voor vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinatoren onder de noemer Vertrouwelijke Ontmoeting. Deelnemers gaan aan de hand van een thema met elkaar in gesprek en volgen workshops. Ook worden zij geïnformeerd over de huidige stand van zaken door experts.

Vanwege Corona en de geldende maatregelen is deze bijeenkomst in 2020 niet georganiseerd. Als blijk van waardering hebben alle vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinatoren een presentje, passend bij hun rol als vertrouwenspersoon en/of anti-pestcoördinator, ontvangen. Deze geste werd zeer gewaardeerd.