Bijlage 6: Toelichting uitvoering doelen op Passend Onderwijs

Toelichting op:

  • de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor middelen vanuit de lumpsum zijn uitgegeven;

  • de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor middelen vanuit het samenwerkingsverband (swv) zijn uitgegeven;

  • hoe, in samenwerking met de stakeholders, tot die doelen gekomen is, samengevat per samenwerkingsverband

VO-25-07 Stichting Samenwerkingsverband VO-ROC Nijmegen en omgeving

Medewerkers van scholen worden geschoold en gecoacht vanuit het talentenprogramma StrengthsFinder. Verder nemen docenten deel aan het meerjarig traject didactisch coachen en een deel van het ondersteunend personeel heeft de training pedagogisch leiderschap gevolgd. Ook worden budgetten vanuit het swv ingezet voor extra ondersteuning aan leerlingen. Er wordt een expertisecentrum ontwikkeld voor begaafde leerlingen om deze leerlingen met meer dan gemiddelde (cognitieve) capaciteiten de juiste begeleiding te kunnen bieden.

VO-30-01 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o

Op scholen is een ondersteuningscoördinator aanwezig die snel voldoende interne en externe deskundigheid kan inschakelen ten behoeve van het nakomen van de zorgplicht en het realiseren van leerlingenondersteuning. Met middelen van het samenwerkingsverband worden de basisondersteuning versterkt en maatwerkarrangementen betaald. Docenten krijgen scholing, training en voorlichting waardoor de handelingsverlegenheid verkleind wordt. Ook wordt er planmatig en handelingsgericht gewerkt aan de ondersteuning van leerlingen in de klas.

VO-30-02 Samenwerkingsverband VO in de regio Roosendaal

De landelijke doelen van passend onderwijs zijn in het ondersteuningsplan (meerjarenbeleidsplan) verder uitgewerkt. In 2020 wordt het 3e ondersteuningsplan van ROOS VO voor de periode 2021-2025 geschreven. Het ondersteuningsplan – en daarmee de doelen - komen tot stand na een sterkte/zwakte analyse met alle geledingen (OPR, ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs/ambulant begeleiders, directeuren van de aangesloten scholen, schoolbesturen, gemeenten, leerlingen/ouders). De vorm is dit jaar anders geweest ten gevolge van de Covid pandemie.

De basisondersteuning wordt door de scholen bekostigd uit eigen middelen. De versterking van de basis- en breedteondersteuning wordt betaald uit middelen van het samenwerkingsverband. Tevens worden ook middelen van het samenwerkingsverband ingezet ter versterking van deze ondersteuning: zo kennen we het gezamenlijke project Hoogbegaafdheid en de gezamenlijke bovenschoolse voorziening.

In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om het bestuursmodel van het samenwerkingsverband te wijzigingen van een one-tier naar een two-tier board. De statuten en reglementen zijn medio december aangepast en zijn gepasseerd bij de notaris.

VO-30-03 Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o.

Er is geïnvesteerd in een goede interne ondersteuningsstructuur en er zijn goede contacten met professionals buiten de scholen gelegd zodat samengewerkt kan worden om de leerlingen te ondersteunen.
Er is een symbiose samenwerking tot stand gekomen met een rec 4 school om leerlingen op deze wijze kansen te geven in het regulier onderwijs. Eén van de scholen heeft een eigen time-in voorziening. Dit biedt passend onderwijs binnen de muren van de school aan leerlingen die tijdelijk niet in de gewone lessen mee kunnen doen.

VO-30-04 Stichting Samenwerkingsverband passend onderwijs VO Tilburg e.o (Portvolio)

Middelen vanuit het swv en de lumpsum worden ingezet voor de interne zorgstructuur, bijvoorbeeld voor zorg- of ondersteuningscoördinatoren, counselors, dyslexiecoaches of – coördinatoren, een expert dyscalculie, coördinatoren leerlingzaken en een team specialisten voor de opvang van hoogbegaafde leerlingen. Mentoren kunnen trainingen omgaan met faalangst verzorgen. Eén van de scholen heeft een Plus-stroom ingericht voor hoogbegaafde leerlingen. Docenten worden ingezet als persoonlijk begeleider voor leerlingen. Deze school kent ook assistent leerlingen, die andere leerlingen tijdens tussenuren of na schooltijd kunnen begeleiden bij het ‘leren leren’. Er wordt gewerkt aan een bovenschoolse regionale voorziening voor hoogbegaafde leerlingen die dreigen te ontsporen. Vanuit de middelen van het swv worden ook extra activiteiten betaald ten behoeve van de leerwegondersteuning en het aanbod voor autistische leerlingen.

VO-30-05 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Meierij

Ingezet wordt op tijdige signalering van ondersteuningsbehoefte en het tijdig inschakelen van externe expertise waar nodig. Eén van de scholen heeft een handelingskaart ontwikkeld voor het eigen personeel maar deelt dit product ook met andere scholen. Eén van de OMO-scholen in dit swv is initiator en uitvoerder van de inrichting van een netwerkloket, dat tot doel heeft om scholen in de regio te ondersteunen in het goed omgaan met hoogbegaafde leerlingen.

De middelen vanuit het swv worden direct ingezet voor de begeleiding van leerlingen op school die dat nodig hebben, bijvoorbeeld door de ondersteuners passend onderwijs (OPO, voorheen ambulante ondersteuners), inleen ambulante ondersteuning, persoonlijk begeleiders en LWOO. Ook worden deze middelen gebruikt voor preventieve en curatieve trainingen vanuit groepsdynamische principes, zoals de training GOED (GroepsOntwikkeling En Dynamiek) en het TOPs!-traject waarbij door middel van verbetering van zelfcontrolevaardigheden, sociale vaardigheden en moreel redeneren positief gedrag wordt gestimuleerd.

Met medefinanciering van het swv wordt een training aangeboden aan docenten ter versterking van het pedagogisch-didactisch klimaat: Onderwijs op Maat.
Binnen scholen worden trainingen gegeven gericht op concentratie- en taakaanpak, sociale vaardigheden, samenwerken, beter omgaan met faalangst, examenvrees training, mindfulness en rouwverwerking. Soms wordt een docent als persoonlijke coach gekoppeld aan een leerling. Sinds 2018 is er de impulsklas. Deze is bedoeld om de overgang tussen po en vo beter te laten verlopen voor kwetsbare leerlingen. Voorafgaand aan het eerste brugjaar en tijdens de eerste 12 weken ondergaan deze leerlingen een intensief traject.
Medewerkers van een pro/vmbo school worden via een 2-jarig opleidingstraject geschoold in het omgaan met zwaardere leerling-problematiek.

VO-30-06 Samenwerkingsverband VO Brabant Noordoost

In de regio is uitgebreid met experts van zowel het speciaal als het regulier onderwijs, ouders en overheid gesproken over de visie van het swv (en dus van de schoolbesturen). De hieruit voortgekomen ingezette beleidsrichting naar trajectvoorzieningen en koersklassen is uitgevoerd. In de koersklassen zitten leerlingen die (nog) niet in een reguliere setting geplaatst kunnen worden en voor wie nog bepaald dient te worden of dit uiteindelijk wel kan of dat er toch plaatsing in het vso nodig is. Hierdoor is het mogelijk om ook voor kinderen die, wellicht tijdelijk, meer nodig hebben dan basisondersteuning, thuisnabij onderwijs te bieden. De koersklassen worden bekostigd vanuit een combinatie van eigen middelen en middelen uit het swv. De evaluatie van de koersklassen zal dit jaar plaatsvinden. Daarnaast is er het afgelopen jaar een programma voor hoogbegaafde leerlingen in deze regio opgezet waar deels eigen middelen en deels subsidie via het swv voor is gebruikt.
Er is geïnvesteerd in de kwaliteit van de basisondersteuning. Ook wordt geïnvesteerd in een coachingtraject. Er vindt steeds meer kennisdeling plaats waardoor de verwachting is dat ook de begeleiding in de ‘gewone’ klas van een hogere kwaliteit zal worden.

VO-30-07 Regionaal Samenwerkingsverband voor passend onderwijs Eindhoven en Kempenland

Met de gezamenlijke middelen vanuit de lumpsum en het swv worden materiële zaken (zoals extra laptops, specifieke software, daisy-spelers etc) aangeschaft ten behoeve van de ondersteuning. Door de coronacrisis was vanaf maart 2020 een extra investering nodig om alle leerlingen te voorzien van een device waarmee ze thuis hun schoolwerk konden doen. Dit is met middelen vanuit de scholen mogelijk gemaakt.

Ook worden functionarissen ingezet voor verschillende taken zoals orthopedagogen/psychologen, ondersteuningscoördinatoren (OCO’s), interne rebound instructeurs, administratief medewerkers, remedial teachers, leerlingcoaches, dyslexiecoaches. LWOO middelen worden ingezet om kleinere klassen te kunnen realiseren; specifiek kleine klassen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en kleinere groepsgrootte voor de gemengde- en theoretische leerweg. Bovendien wordt met de middelen voor LWOO in combinatie met middelen voor zware ondersteuning een vmbo-onderwijsaanbod gerealiseerd, gericht op leerlingen waarvoor de overgang van PO naar VO in een reguliere klas risicovol is. Bij één van de scholen worden ook in leerjaar 1 en 2 Rots en Water trainingen aangeboden. Bovendien stelt deze school het specialisme ten aanzien van Rots en Water beschikbaar voor andere scholen, die medewerkers kunnen laten opleiden om zelf Rots en Water aan leerlingen aan te bieden.

Eén school heeft een interne rebound voorziening (zware ondersteuning, er worden coaches ingezet voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (lichte en zware ondersteuning), wordt remedial teaching gegeven (lichte ondersteuning), extra reken- en wiskunde ondersteuning en studie- en huiswerkbegeleiding door de mentoren. Dit is tijdens de coronacrisis ook aangeboden om leerlingen in alle scholen te helpen met hun schoolwerk en hen sociaal-emotionele ondersteuning te geven. De middelen hiervoor zijn van het Rijk afkomstig en zijn direct toegekend aan de scholen. Het samenwerkingsverband heeft een ondersteunende rol en verbindt waar nodig scholen met elkaar. De impulsgelden die de gemeente Eindhoven integraal heeft doorgegeven aan het samenwerkingsverband zijn ingezet voor een professionaliseringstraject op het gebied van arbeidstoeleiding voor de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Er zijn diverse programma’s voor het ontwikkelen van de sociale weerbaarheid van leerlingen en het reduceren van faalangst en programma’s voor dyslexie- en dyscalculieproblematiek.
De keuzes voor de doelen worden gemaakt na inbreng vanuit de verschillende onderwijssoorten (inclusief het speciaal onderwijs), afstemmingsoverleg met de verschillende gemeenten en inbreng vanuit ouders en medewerkers vanuit de scholen in de ondersteuningsplanraad. De gekozen doelen worden verder uitgewerkt in het scholenoverleg (met schoolleiders, niet de eindverantwoordelijken). Via het ondersteuningscoördinatorenoverleg (OCO-overleg) wordt de implementatie van specifieke ondersteuningsvraagstukken naar de scholen georganiseerd. Ook volgen de OCO’s gezamenlijke trainingen, zoals de training voor aandachtsfunctionaris en scholing op het gebied van het opstellen van een OndersteuningsPerspectief Plan (OPP).
In werkgroepen van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) van de gemeente Eindhoven wordt op thema’s als kansengelijkheid en de samenwerking met diverse sectoren (van kinderopvang tot mbo) opgepakt. De LEA richt zich daarnaast op het  verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Hierover wordt ook gesproken in het bestuurlijk overleg van de LEA. Het samenwerkingsverband geeft hier bovendien invulling aan door middel van pilots met WIJEindhoven. Deze pilots zijn in eerste instantie gericht op het vmbo.

VO-30-08 Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland

De ontvangen middelen zijn uitgegeven aan kleinere klassen, ondersteuningslessen voor taal en rekenen, Rots en Water trainingen, sociale vaardigheidstraining, faalangstreductie training, meer mentoruren, meer uren voor intern begeleiders, een orthopedagoog, ambulante begeleiding, remedial teaching, zorgcoördinatoren, een vsv-coach, een LWOO-coördinator, een integratieklas (tussen vso en pro), scholing en ontwikkeling. Verder wordt er volop geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling, zodat in de klas goed omgegaan kan worden met leerlingen die speciale aandacht nodig hebben.
Binnen het swv wordt geëvalueerd of via de arrangementen en afspraken uit het ondersteuningsplan voor iedere leerling een passende plek in het onderwijs gerealiseerd kan worden. Waar nodig wordt beleid bijgesteld.

VO-30-09 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat

Budgetten uit de lumpsum worden bijvoorbeeld gebruik voor urenuitbreiding van de zorgcoördinator, inzet van docenten op (taal-) ondersteuning, ambulante ondersteuning en extra inzet van coaches. De middelen vanuit het samenwerkingsverband (swv) worden benut voor bijvoorbeeld klassenverkleining binnen het praktisch vmbo, inrichting van ondersteuningslokalen en verhoging van expertise, ook voor de ondersteuning van meer- en hoogbegaafden. 
De samenwerking binnen het samenwerkingsverband is goed. Gezamenlijk worden keuzes gemaakt en projecten gedraaid zoals een meer- en hoogbegaafdenprogramma en scholing voor zorgcoördinatoren. De vraag om extra ondersteuning blijft toenemen. De rol van de zorgcoördinator verandert richting een specialist op het gebied van passende zorg die docenten, leerlingen en ouders adviseert, ondersteuning coördineert en afstemt met leerplicht en jeugdhulp.