Strategisch HRM-beleid

In het visiedocument Koers 2023 is als uitgangpunt voor HR-beleid genomen: ‘Ieder talent verdient het om tot bloei te komen’.

Lees meer ›Strategisch HRM-beleid

Strategische personeelsplanning

In 2019 is een trendmodel ontwikkeld ten behoeve van strategische personeelsplanning. Dit model is maatwerk voor de vereniging. Het geeft inzicht in de personele ontwikkelingen van onderwijskundig personeel over 5 en 10 jaar.

Lees meer ›Strategische personeelsplanning

Aanpak lerarentekort

Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.

Lees meer ›Aanpak lerarentekort

Regionale arbeidsmarkten

Sinds 2015 werken scholen binnen regionale arbeidsmarktregio’s intensief samen bij het opstellen van de formatie en het vormgeven van een regionale arbeidsmarkt.

Lees meer ›Regionale arbeidsmarkten

Academische Opleidingsscholen

Een Academische Opleidingsschool (AOS) is een door het ministerie van OCW erkend educatief partnerschap van scholen en lerarenopleidingen. Zij leiden samen aankomende leraren op. Alle OMO-scholen zijn aangesloten bij een van deze AOS’en.

Lees meer ›Academische Opleidingsscholen

Actualisering gesprekscyclus

De traditionele systematiek van functionerings- en beoordelingsgesprekken staat zowel in de wetenschap als praktijk ter discussie. Naar aanleiding hiervan zijn een stuur- en expertgroep in 2019 gestart met een nadere verkenning naar de toekomstige vormgeving van de gesprekscyclus

Lees meer ›Actualisering gesprekscyclus

Flexibele arbeid

OMO-scholen hebben de behoefte om snel, betrouwbaar en betaalbaar tijdelijke vacatures voor bevoegd en passend onderwijzend personeel in te vullen. Dit geldt vooral bij uitval van personeel.

Lees meer ›Flexibele arbeid

ProMotion – ruimte voor loopbaanontwikkeling

Alle medewerkers werkzaam bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kunnen terecht bij ProMotion, het interne loopbaancentrum van de vereniging, voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Lees meer ›ProMotion – ruimte voor loopbaanontwikkeling

Scholingstrajecten

In 2020 hebben zowel de managementconsulenten personeel als ProMotion diverse scholingstrajecten, voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en workshops verzorgd.

Lees meer ›Scholingstrajecten

Re-integratie

Re-integratiebeleid omvat alle activiteiten van werkgever, medewerker en derden gericht op het voorkomen van (dreigende) werkloosheid of langdurig ziekteverzuim en behoud of terugkeer van de medewerker in het arbeidsproces.

Lees meer ›Re-integratie