Regionale plannen voor de subsidie leerlingdaling

In diverse regio’s in Nederland zorgt de leerlingendaling voor toenemende druk op de bereikbaarheid en betaalbaarheid van het voortgezet onderwijs. Een subsidieregeling van in totaal € 25 miljoen is beschikbaar om regio’s in staat te stellen te gaan samenwerken om een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod samen te stellen.

De subsidieregeling bestaat uit twee fasen:

  1. In de eerste fase kon subsidie aangevraagd worden voor de planvorming. Voor deze fase hebben vijf regio's subsidie aangevraagd. Dit betreft regio's met alleen OMO-scholen danwel een samenwerking met andere besturen. Het budget was niet toereikend om alle aanvragen te honoreren. Aan drie regio's is subsidie toegekend.

  2. In de tweede fase kan subsidie aangevraagd worden voor de uitvoering van een regionaal meerjarig plan. Het plan richt zich op het tot stand brengen van een transitie naar een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod, dat de leerlingdaling in de regio kan opvangen.

Zes regio's zijn in het verslagjaar gestart met de voorbereiding van de aanvraag voor de tweede fase. In december 2020 werd bekend gemaakt dat de aanvraagtermijn uitgesteld werd om regio's meer gelegenheid te geven een plan uit te werken. Aanvragen kunnen ingediend worden tussen 31 januari 2021 en 31 maart 2021.