Rijksbijdragen

Rijksbijdragen

2020

begroting
2020

2019

Rijksbijdrage OCW

484.276

467.763

479.520

Aanvullende bekostiging

0

0

9.738

Nog te besteden aanvullende bekostiging

0

0

-9.738

    

Geoormerkte OCW-subsidies

8.400

4.623

3.197

Niet geoormerkte OCW-subsidies

32.061

29.386

31.045

Overige subsidies OCW

40.461

34.009

34.242

    

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

31.857

28.828

27.524

 

556.594

530.600

541.286

(bedragen x € 1.000)

Rijksbijdrage OCW

De gerealiseerde (normatieve) rijksbijdrage OCW bedraagt in het verslagjaar € 484,3 miljoen. De rijksbijdrage OCW maakt daarmee 83,6% uit van de totale baten in 2020 en is € 16,5 miljoen (3,5%) hoger dan begroot. De hogere bijdrage wordt met name veroorzaakt door indexaties.

In december 2019 is € 9,7 miljoen ontvangen vanuit de ‘Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019’. De regeling geeft aan dat vo-scholen per leerling 154,96 euro ontvangen. Scholen kunnen deze extra middelen uitgeven aan bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken. De wijze van besteding vindt met actieve betrokkenheid van het onderwijzend personeel plaats. Deze middelen worden pas uitgegeven in 2020 en 2021. Eind 2020 is hiervan € 6,5 miljoen opgenomen onder de post 2.4.10 Overlopende passiva.

Geoormerkte en niet-geoormerkte OCW subsidies

Geoormerkte OCW-subsidies
De geoormerkte subsidies OCW zijn € 3,5 miljoen hoger dan begroot. De ontvangen subsidie ‘Inhaalprogramma Corona’ voor een bedrag van € 1,0 miljoen was niet begroot. Daarnaast is er voor een bedrag van € 1,8 miljoen aan subsidie ‘tegemoetkoming opleidingsscholen’ ontvangen, waarvan voor € 0,4 miljoen was begroot. Hier staan ook € 1,8 miljoen aan kosten tegenover.

Niet-geoormerkte OCW-subsidies
De niet-geoormerkte OCW-subsidies zijn € 2,6 miljoen hoger dan begroot. Van de in 2019 ontvangen gelden ‘Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019’ is in 2020 € 3,2 miljoen ingezet.

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverband
De ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV zijn € 3,0 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de keuze voor opting out van diverse samenwerkingsverbanden, waarbij de werkelijke bijdragen in sommige gevallen later bekend zijn.