Honorarium externe accountant

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria ten laste gebracht van de vereniging, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

Specificatie honorarium accountant

2020

begroting
2020

2019

Onderzoek jaarrekening

122.000

80.000

100.000

Controle bekostiging

20.000

20.000

20.000

Andere controle opdrachten

8.000

20.000

4.000

 

150.000

120.000

124.000