Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

 

2020

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

Saldo baten en lasten

14.508

9.172

   

Aanpassingen voor:

  

- afschrijvingen

22.306

21.018

- mutaties voorzieningen excl herschikking

716

357

 

23.022

21.375

Veranderingen in vlottende middelen:

  

- vorderingen

-1.408

1.994

- kortlopende schulden

7.605

13.995

 

6.197

15.989

   

Betaalde interest

-2.578

-2.139

Mutaties financiële vaste activa

0

0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

41.149

44.397

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

Opname nieuwe scholen onder materiële vaste activa

0

25

(Des)investeringen materiële vaste activa

-47.741

-18.712

Vrijval gerealiseerde bouwprojecten

605

0

(Des)investeringen financiële vaste activa

45

-4

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-47.091

-18.691

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

Mutatie langlopende schulden

10.474

118.939

Mutatie bouwkredieten overheid

6.714

4.870

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

17.188

123.809

   

Mutatie liquide middelen

11.246

149.515

   

Eindstand liquide middelen

217.410

206.164

Beginstand liquide middelen

206.164

56.649

Mutatie liquide middelen

11.246

149.515

(bedragen x € 1.000)