Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Materiële vaste activa

Gebouwen en
terreinen

Inventaris en
apparatuur

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

In uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde op 1 januari 2020

388.925

121.294

3.828

8.828

522.875

Afschrijvingen tot 1 januari 2020

-129.861

-59.635

-2.300

0

-191.796

Boekwaarde 1 januari 2020

259.064

61.659

1.528

8.828

331.079

      

Investeringen

2.811

9.989

511

34.491

47.802

Gerealiseerde bouwprojecten

-216

1.060

0

-1.449

-605

Afschrijvingen

-10.268

-11.329

-709

0

-22.306

Desinvesteringen

-155

-10.317

-706

0

-11.178

Afschrijving over desinvesteringen

133

10.278

706

0

11.117

 

-7.695

-319

-198

33.042

24.830

      

Aanschafwaarde op 31 december 2020

391.365

122.026

3.633

41.870

558.894

Afschrijvingen t/m 31 december 2020

-139.996

-60.686

-2.303

0

-202.985

Boekwaarde 31 december 2020

251.369

61.340

1.330

41.870

355.909

(bedragen x € 1.000)

Gebouwen en terreinen

De vereniging is juridisch eigenaar van het grootste gedeelte van de gebouwen en terreinen van de scholen. Door wettelijke bepalingen kunnen de onroerende zaken, die door gemeenten zijn gefinancierd, uitsluitend na toestemming van en onder verrekening met gemeenten worden vervreemd.

Sinds 1 januari 2000 is een aantal doordecentralisatie-overeenkomsten met gemeenten afgesloten. Bij de hieronder vallende (school)gebouwen komt het economische eigendom gedurende de looptijd van de overeenkomst toe aan de vereniging. Het economisch eigendom wordt, in aansluiting op de uitgangspunten van de decentralisatie van Rijk naar Gemeenten in 1997, ten principale door Ons Middelbaar Onderwijs om niet overgenomen.

Aan de hand van financieringsmodellen worden de toekomstige kosten en vergoedingen per doordecentralisatiecontract voor de gehele contractduur inzichtelijk gemaakt om de beschikbare investeringsruimte te bepalen. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal vaste uitgangspunten zoals een kosten- en vergoedingenindex, een interne rekenrente, een risicoreservering, vervangingsinvesteringen, verkoop van boekwaarden gronden per einde contract en eigen bijdragen vanuit scholen.

Door de toetreding van Metameer tot de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is de boekwaarde voor een bedrag van € 1,2 miljoen toegenomen.

In 2020 is vanwege de sluiting van een locatie voor € 0,2 miljoen gedesinvesteerd op nog niet volledig afgeschreven verbouwingen.

Inventaris en apparatuur / andere vaste bedrijfsmiddelen

In 2020 is er voor een bedrag van € 11,2 miljoen aan desinvesteringen opgenomen. Hiervan heeft € 11,0 miljoen betrekking op jaarlijkse administratieve desinvesteringen en € 0,2 miljoen op de desinvestering van andere bedrijfsmiddelen vanwege verkoop.

Projecten in uitvoering

Gedurende de uitvoering van bouwkundige activiteiten worden de uitgaven verantwoord onder de post 'projecten in uitvoering'. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, worden de kosten gesaldeerd met de ter financiering ontvangen bouwsubsidies (investeringssubsidies). De projecten, die voor eigen rekening gebouwd en gefinancierd zijn, worden geactiveerd onder gebouwen en terreinen en gedurende de economische levensduur afgeschreven.

Kijk bij huisvestingprojecten voor een nadere toelichting op de projecten in uitvoering.