Rijksbijdragen

De gerealiseerde (normatieve) rijksbijdrage OCW bedraagt in het verslagjaar € 484,3 miljoen.

Lees meer ›Rijksbijdragen

Overig overheidsbijdragen en -subsidies

De gemeentelijke bijdragen en subsidies bestaan grotendeels uit inkomsten vanwege afgesloten doordecentralisatie-overeenkomsten.

Lees meer ›Overig overheidsbijdragen en -subsidies

Overige baten

De gerealiseerde bijdragen van ouders en leerlingen zijn € 7,0 miljoen lager dan begroot.

Lees meer ›Overige baten

Personeelslasten

De kosten van lonen en salarissen bedragen € 443,6 miljoen en zijn daarmee € 18,5 miljoen (4,4%) hoger uitgevallen dan begroot.

Lees meer ›Personeelslasten

Afschrijvingen

De afschrijvingen over de materiële vaste activa bedragen € 22,3 miljoen. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde afschrijvingen € 1,0 miljoen lager (4,2%).

Lees meer ›Afschrijvingen

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten van 2020 zijn € 0,6 miljoen (2,7%) hoger dan begroot.

Lees meer ›Huisvestingslasten

Overige lasten

Door de corona-maatregelen zijn de administratie en beheerslasten € 1,1 miljoen lager dan begroot.

Lees meer ›Overige lasten

Financiële baten en lasten

De rentelasten 2019 zijn met € 0,3 miljoen gestegen ten opzichte van 2018 vanwege nieuw afgesloten schatkistleningen.

Lees meer ›Financiële baten en lasten