Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo
1 januari
2020

Overige
mutatie

Resultaat
2020

Saldo
31 december 2020

Algemene reserve

    

Algemene reserve

141.082

432

12.162

153.676

Totaal algemene reserve

141.082

432

12.162

153.676

     

Bestemmingsfonds (privaat)

    

Bestemmingsfonds private gelden

5.575

-432

-232

4.911

Totaal bestemmingsfonds (privaat)

5.575

-432

-232

4.911

     
 

146.657

0

11.930

158.587

(bedragen x € 1.000)

Overige mutatie

Een in het verleden met ouderbijdragen opgebouwd bestemmingsfonds is toegevoegd aan de algemene reserve onder goedkeuring van de medezeggenschapsraad.

Resultaat

Het exploitatieresultaat over 2020 bedraagt € 11,9 miljoen positief.

Resultaatbestemming 2020

Bestemming resultaat

 

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

 

Toevoeging aan de algemene reserve

12.162

Onttrekking aan de bestemmingsfondsen

-232

Toevoeging aan de bestemmingsfondsen

0

 

11.930

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsfondsen

De private bestemmingsfondsen zijn met name gevormd uit voormalige reserves van eigen activiteiten (€ 2,7 miljoen) en voormalige reserves van opgeheven stichtingen boekenfondsen en steunstichtingen (€ 2,2 miljoen).