Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

2020

begroting
2020

2019

Afschrijvingen

22.306

23.278

22.180

Boekwinst/-verlies desinvesteringen

45

120

109

 

22.351

23.398

22.289

(bedragen x € 1.000)

De afschrijvingen over de materiële vaste activa bedragen € 22,3 miljoen. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde afschrijvingen € 1,0 miljoen lager (4,2%).