Vorderingen

Vorderingen

31-12-2020

31-12-2019

Debiteuren

 

746

 

662

OCW

 

0

 

0

Leerlingen

 

552

 

1.064

Overige overheden

 

4.105

 

2.694

Personeel

7

 

4

 

Overige

2.552

 

1.508

 

Overige vorderingen

 

2.559

 

1.512

Overlopende activa

 

6.246

 

6.869

  

14.208

 

12.801

(bedragen x € 1.000)

Debiteuren

De debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen inzake samenwerkingsverbanden en detacheringen.

OCW

Eind 2020 zijn alle door het ministerie van OCW toegekende subsidies ontvangen.

Leerlingen

Het betreft hier de vorderingen op ouders van leerlingen inzake de vrijwillige ouderbijdrage, bijdragen in reizen en excursies en bijdragen lesmaterialen.

Overige overheden

De vorderingen op gemeentes betreffen voornamelijk bijdrages in bouwprojecten (€ 0,5 miljoen) een kapitaalslastenvergoeding (€ 0,5 miljoen) en doordecentralisatievergoedingen (€ 3,1 miljoen).

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen met name nog te ontvangen bedragen van derden, nog te verrekenen bedragen met derden en terug te vorderen btw.

Overlopende activa

De post overlopende activa bestaat voornamelijk uit in het huidige verslagjaar verrichte betalingen, waarvan de kosten verantwoord worden in het volgende verslagjaar. Het betreft hier bijvoorbeeld de jaarlijkse betaling van contributies, licenties, contracten en de huurkosten, die betaald zijn aan distributeurs van leermiddelen.