Overige baten

Overige baten

2020

begroting
2020

2019

Verhuur

1.251

1.237

1.545

Detachering personeel

2.383

1.904

2.394

Schenking

29

-2

4

Sponsoring

46

54

59

Ouderbijdragen

4.482

11.541

12.554

Overige

3.009

2.245

3.882

 

11.200

16.979

20.438

(bedragen x € 1.000)

Ouderbijdragen

De gerealiseerde bijdragen van ouders en leerlingen zijn € 7,0 miljoen lager dan begroot. Vanwege de corona-maatregelen zijn vele educatieve excursies en culturele activiteiten niet doorgegaan. Hiertegenover staan lagere kosten, die zijn verantwoord onder de ‘Overige lasten’.