Liquide middelen

Liquide middelen

31-12-2020

31-12-2019

Kasmiddelen

65

78

Tegoeden op bank- en girorekeningen

217.107

205.770

Deposito's

236

331

Overige

2

-15

 

217.410

206.164

(bedragen x € 1.000)

Voor een overzicht van de kasstromen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.