Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

31-12-2020

31-12-2019

Kredietinstellingen

 

9.981

 

9.681

Crediteuren

 

10.432

 

8.787

OCW

 

0

 

0

     

Loonheffing

19.614

 

18.634

 

Omzetbelasting

140

 

157

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

19.754

 

18.791

     

Schulden terzake van pensioenen

 

5.955

 

5.888

     

Overige kortlopende schulden

 

4.956

 

4.565

     

Subsidies OCW niet-geoormerkt

8.567

 

11.463

 

Subsidies OCW geoormerkt

11.910

 

2.926

 

Vooruitontv. investeringssubsidies

14.855

 

8.141

 

Vooruitontv. bedragen

3.801

 

5.984

 

Vakantiegeld- en dagen

14.286

 

13.964

 

Eindeschooljaarsuitkering

321

 

303

 

Bindingstoelage

1.486

 

1.473

 

Overige

48

 

67

 

Overlopende passiva

 

55.274

 

44.321

  

106.352

 

92.033

(bedragen x € 1.000)

Kredietinstellingen

Eind 2020 is € 10,0 miljoen als aflossingsverplichting voor komend jaar opgenomen als kortlopende schuld inzake kredietinstellingen. Dit is € 0,3 miljoen meer dan eind 2019 vanwege een nieuw afgesloten lening met het ministerie van financiën.

OCW

In 2020 en 2019 zijn er geen geoormerkte subsidies afgelopen met een verrekening clausule.

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan grotendeels uit in 2020 aangegane verplichtingen, waarvan de betaling in kalenderjaar 2021 zal plaatsvinden en uit baten, die in kalenderjaar 2021 moeten worden verantwoord, waarvan de vordering in 2020 is opgenomen. Het betreft hier bijvoorbeeld ouderbijdragen en huur van boeken.

De vooruit ontvangen geoormerkte subsidies OCW hebben betrekking op nog niet bestede geoormerkte subsidies OCW, waarvan er een tweetal verrekenbaar zijn. Voor een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar model G, onderdeel G1 en G2, in dit verslag.
De niet-geoormerkte subsidies OCW hebben voor een bedrag van € 6,5 miljoen betrekking op de in december 2019 ontvangen aanvullende bekostiging vanuit de ‘Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019’. In 2021 zullen deze middelen worden uitgegeven. Daarnaast is onder deze post een bedrag van € 2,8 miljoen opgenomen in verband met vooruit ontvangen niet-geoormerkte subsidies OCW, die voor verslagjaar 2021 zijn toegekend. Ten slotte heeft onder deze post € 0,7 miljoen betrekking op nog niet bestede subsidies, die tot en met verslagjaar 2020 zijn toegekend.