Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De kernactiviteit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg is het bieden van ‘goed onderwijs’ vanuit een katholieke identiteit aan jongeren in de leeftijd van 11 tot 18 jaar om hen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het

Lees meer ›Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

Lees meer ›Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bij de bepaling van het exploitatieresultaat worden de baten en lasten toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lees meer ›Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Lees meer ›Kasstroomoverzicht

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Lees meer ›Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

De overige vorderingen bestaan uit verstrekte leningen aan medewerkers van OMO in het kader van deelneming aan de Stichting OMO Fonds.

Lees meer ›Financiële vaste activa

Vorderingen

De debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen inzake samenwerkingsverbanden en detacheringen.

Lees meer ›Vorderingen