Managementstatuut

De scholen binnen de vereniging worden in stand gehouden door en maken onderdeel uit van de rechtspersoon vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Anders gezegd, de scholen zijn geen eigenstandige juridische entiteit.

De Raad van Bestuur komt als bestuur van de vereniging verschillende bevoegdheden toe op grond van wet- en regelgeving, maar ook vanuit de statuten. Een deel van deze taken en bevoegdheden zijn door de Raad van Bestuur gemandateerd aan de rectoren/algemeen directeuren. Dit heeft vorm gekregen in het managementstatuut. Het uitgangspunt daarbij is dat, wat op de scholen geregeld mag worden daar wordt belegd. De bevoegdheden die op grond van de wet voorbehouden zijn aan het bevoegd gezag of meer van strategische dan wel bestuurlijke aard zijn, blijven uiteraard onverminderd bij de Raad van Bestuur.

Het managementstatuut is enkele jaren geleden verankerd in de strategische en richtinggevende documenten van de vereniging.

De rector/algemeen directeur komt door middel van het managementstatuut bevoegdheden toe, maar kan en/of moet binnen zijn of haar school taken mandateren door middel van het schoolmanagementstatuut. In het afgelopen verslagjaar zijn op verschillende scholen de schoolmanagemenstatuten herzien. Dit schoolmanagementstatuut wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur en gaat eveneens langs de medezeggenschapsraad van de betreffende school.