Kennis delen

De ambitie over kennisdelen In Koers 2023 is onveranderd van kracht. Binnen de vereniging wordt op verschillende manieren kennis gedeeld. Het beste scenario zou zijn dat binnen de vereniging en zelfs binnen het Nederlandse onderwijs veel met elkaar gedeeld wordt. Want in het onderwijs werken we aan hetzelfde doel: kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs bieden aan alle leerlingen.

De interesse om kennis te delen is duidelijk aanwezig. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer netwerken en leergemeenschappen ontstaan. Vormen van georganiseerd samenwerken en leren blijken een positieve invloed te hebben op kennisdelen. Alle initiatieven tot kennisdeling worden gestimuleerd en praktisch ondersteund.
De Academische Opleidingsscholen (AOS’en) vormen een kansrijke omgeving voor samen werken en leren.
In het verslagjaar is er veel kennis geproduceerd en gedeeld over onderwijs in coronatijd en zijn er onder meer diverse webinars georganiseerd rondom de Elektronische Leeromgevingen (ELO's).

Digitale ondersteuning
De uitnodiging aan scholen om ambassadeur te worden voor het verenigingsbreed ontsluiten van kennis rondom een vak of thema, met waar van toepassing verbinding met landelijke netwerken, blijft staan. Zij worden hierbij ondersteund door diverse verenigingsbrede initiatieven. Zo is in het verslagjaar het sociaal intranet 'ONS' gelanceerd voor het eenvoudig en 24/7 ontsluiten van kennis. Dit sociaal intranet draagt in hoge mate bij aan de gestelde ambities uit Koers 2023 op het vlak van onderling leren, netwerken, talentontwikkeling van medewerkers en (het aanzetten tot) het delen van kennis en ervaring.

Onderzoek vereniging
Eind 2020 is een kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen hoe kennisdeling (feiten, informatie en kennis delen) binnen de vereniging ervoor staat en hoe we dat kunnen optimaliseren. Op basis van het onderzoek is de volgende definitie voor kennisdeling geformuleerd:

‘Het delen van iets wat jij wel weet, maar de ander niet. En leren van elkaar met als doel om er samen beter van te worden.’

Punt van aandacht blijft hoe beschikbare kennis en/of samen te ontwikkelen kennis het beste ontsloten kan worden door en voor medewerkers.

Vanuit het onderzoek zijn drie aanbevelingen gedaan om kennisdeling binnen de vereniging te optimaliseren:

  1. Meer structuur en zichtbaarheid vanuit het OMO-bureau en de vereniging;

  2. Stimuleren intrinsieke motivatie;

  3. Laagdrempelig platform voor kennisdeling. 

De eerste twee aanbevelingen worden in 2021 opgepakt en verder uitgewerkt.
Aanbeveling 3: Na oplevering van dit onderzoek is het nieuwe sociale intranet van OMO 'ONS', na een intensieve voorbereiding, gelanceerd. ONS biedt een verenigingsbreed platform om onder andere kennis te halen en te brengen (kennisdeling).