Resultaten en kengetallen 2020

M/V diversiteit

De vereniging streeft naar een evenredige verdeling van mannen en vrouwen in de organisatie. Voor de gehele vereniging is het percentage vrouwen gegroeid naar 56,5% (gemeten in personen). Dit komt overeen met de landelijke trend van feminisering van het vo-onderwijs. Belangrijk is hier oog voor te hebben en in te zetten op instroom en behoud van mannen.

Voor de berekening van de kengetallen van de vereniging is dezelfde werkwijze aangehouden als de afgelopen jaren. De top bestaat uit de rectoren/algemeen directeuren, (vestigings-) directeuren en de Raad van Bestuur. De subtop bestaat uit directieleden/conrectoren, afdelingsleiders, hoofd audit en control, managers onderwijs, managers bedrijfsvoering en 5% docenten LD met leidinggevende taken.

Het m/v diversiteitsbeleid richt zich vooral op een evenredige verdeling van de (sub)top van de vereniging. De uitvoering hiervan ligt gezien het streefcijfer van 45% (in 2023) vrouw op (sub)topposities is in 2020 behaald.

grafiek: Aandeel vrouwen in de top

Top

In 2020 is het aantal vrouwen in de top toegenomen tot 47,2%. De groei van de top is vooral te danken aan een toename van het percentage vrouwelijke rectoren/algemeen directeuren (59,3% vrouw). Het percentage vrouwen met de functie ‘directeur’ op OMO-scholen is in 2020 met ruim 5% gestegen tot 37,8%. Het percentage vrouwen dat doorstroomt van directie naar rectorsfunctie is zeer beperkt. Om voor de toekomst voldoende doorstroom van vrouwen naar de top te behouden, is het belangrijk te zorgen voor een evenwichtige deelname aan leiderschapstrajecten.

Subtop

In de subtop is het percentage vrouw gegroeid van 45% naar 46,2%. Dit is, zoals in de grafiek hieronder te zien, vooral te danken aan de groei van het percentage vrouwen in de functie managers bedrijfsvoering.

Raad van Toezicht

Benoemingen in 2020 in de Raad van Toezicht hebben ertoe geleid dat het aandeel vrouwen weer terug is op het niveau van 2016 (van 25% naar 37,5%). Diversiteit blijft een aandachtspunt bij vacatures in de Raad van Toezicht.

grafiek: Aandeel vrouwen in de subtop

Leeftijdsverdeling

Grafiek: Leeftijdsverdeling medewerkers

In de vereniging daalt het percentage medewerkers van 50 jaar of ouder al enige jaren. Het percentage van 30 tot 50 jaar groeit en het percentage de medewerkers onder de 30 jaar blijft de afgelopen jaren ongeveer even groot.
Deze ontwikkeling komt overeen met het landelijke beeld bij docenten (bron: onderwijs in cijfers 2019), waarbij het percentage onder 30 jaar met 14,3% en het percentage tussen de 30 en 50 jaar met 48,0% hoger liggen en het percentage boven de 50 jaar met 37,8% lager ligt.

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

Op dit moment zijn 30 medewerkers met een doelgroepregistratie bij de vereniging in formele dienst. Samen realiseren zij 30,4 banen (van 25,5 uur) die mogen worden meegeteld voor de banenafspraak. In de tabel is tevens de ontwikkeling van de afgelopen jaren zichtbaar.

 

2017

2018

2019

2020

Aantal medewerkers

22

24

32

30

Aantal banen (van 25,5 uur)

25

27,5

32

30,4

Tabel: Aantal medewerkers met doelgroepregistratie

In 2018 is geïnventariseerd hoeveel banen er via inleenverbanden werden gerealiseerd. Dit waren destijds 99 banen (van 25,5 uur), die werden gerealiseerd door 88 medewerkers. Gezien het opschorten van de quotumregeling en het feit dat de systematiek met betrekking tot het wel/niet mogen meetellen van banen momenteel wordt herzien, is ervoor gekozen in 2020 geen nieuwe inventarisatie uit te voeren. Wel is besloten in 2021 een nieuwe inventarisatie van het aantal gerealiseerde banen uit te voeren.

Gegevens over aantallen medewerkers met een migratieachtergrond, verschil in geloofsovertuiging en over seksuele geaardheid/LBHTI, zijn niet beschikbaar voor onze vereniging.