CAO OMO

In 2020 is er geen overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO OMO als opvolger van de CAO OMO 2018. De CAO OMO 2018 is stilzwijgend verlengd en blijft daarmee van toepassing. 

In het lokaal cao-overleg is het afgelopen jaar sprake geweest van een twee-sporen beleid. Enerzijds is gesproken over technische onderwerpen die op korte termijn kunnen worden uitgewerkt in een nieuwe CAO OMO. Anderzijds is voor de lange termijn gestart met de uitwerking van twee beleidsmatige thema’s. Doel hiervan is om op termijn te komen tot afspraken die kunnen worden opgenomen in de CAO OMO. De thema’s die worden uitgewerkt zijn wendbaarheid en onderwijsvernieuwing.

In het lokaal cao-overleg is een 2e fase van het mobiliteitsplan voor het Van Maerlantlyceum overeengekomen. De 2e fase van dit mobiliteitsplan is ingegaan op 1 april 2020 en heeft een looptijd van een jaar.

Bezwarencommissie OMO

De bezwarencommissie OMO is door de vereniging medio 2018 ingesteld op basis van de CAO OMO.

De werknemer kan bezwaar maken bij deze commissie in de situaties waarin dit in de CAO OMO is vastgelegd, te weten:

  • (heroverweging) functiewaardering;

  • toepassing werkverdelingsbeleid;

  • inzetbaarheid en werkverdeling senioren;

  • toepassing Sociaal Statuut;

  • schorsing als ordemaatregel;

  • disciplinaire maatregelen;

  • overplaatsing naar een andere school binnen OMO;

  • aanwijzing als boventallige.

De bezwarencommissie is gelijkwaardig samengesteld. Twee leden worden benoemd op voordracht van de personeelsvakorganisaties en twee leden op voordracht van de werkgever. De voorzitter van de commissie en de plaatsvervangend voorzitter worden benoemd op voordracht van de leden. Mr. Loe Sprengers is voorzitter en mr. dr. Leo Klijn is vicevoorzitter. Het secretariaat en de ondersteuning van de commissie is ondergebracht bij een professioneel extern bureau te weten de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht.

Een bezwaar wordt behandeld op een hoorzitting van de commissie. De commissie geeft partijen dan gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. De bezwarencommissie toetst op basis van hetgeen in de cao is bepaald of de werkgever naar redelijkheid en billijkheid tot het bestreden besluit is kunnen komen. De commissie geeft een advies aan de werkgever, die uiteindelijk besluit met betrekking tot het ingediende bezwaar. Dit advies, met daarin een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van het bezwaar, is zwaarwegend.

In het verslagjaar 2020 zijn geen bezwaren ingediend.
In 2020 is Mr. H.E. Mertens als lid namens de personeelsvakorganisaties tot de commissie toegetreden.