Strategische personeelsplanning

In 2019 is een trendmodel ontwikkeld ten behoeve van strategische personeelsplanning. Dit model is maatwerk voor de vereniging. Het geeft inzicht in de personele ontwikkelingen van onderwijskundig personeel over 5 en 10 jaar. Resultaten uit het model zijn te bekijken op verenigings-, regio- en schoolniveau.

  • Inzichten op verenigingsniveau ondersteunen het gesprek met opleidingsinstituten over strategisch opleiden.

  • Op regioniveau geeft het model inzichten voor het periodieke regionale arbeidsmarktoverleg over mobiliteit.

  • Het model op schoolniveau geeft globaal inzicht. Scholen zetten verschillende instrumenten in voor het meerjarig plannen van hun formatie. Onderzocht wordt hoe scholen hierin samen kunnen optrekken.

In 2020 hebben gebruikers ervaren waarvoor ze het model kunnen inzetten en in november is een geactualiseerde versie van het trendmodel beschikbaar gesteld.