Resultaten en kengetallen 2022

M/V diversiteit

De vereniging streeft naar een evenredige verdeling van mannen en vrouwen in de organisatie. Eind 2022 is 57,2% (gemeten in personen) van de medewerkers van de vereniging vrouw. Landelijk is dit 52,9%. Vanuit het uitgangspunt van evenredige verdeling is het belangrijk oog te hebben voor voldoende instroom en behoud van mannen bij onze vereniging.  

Voor de berekening van het aandeel van vrouwen in de top van de vereniging is dezelfde werkwijze aangehouden als de afgelopen jaren. De top bestaat uit de rectoren/algemeen directeuren, (vestigings-)directeuren en de Raad van Bestuur. De subtop bestaat uit directieleden/conrectoren, afdelingsleiders, hoofden audit en control, managers onderwijs, managers bedrijfsvoering en 5% van de docenten LD met leidinggevende taken.

Het m/v diversiteitsbeleid richt zich vooral op een evenredige verdeling van de (sub)top van de vereniging. Het aandeel vrouwen in de top is al enkele jaren goed te noemen.

grafiek: Aandeel vrouwen in de top

Top

In 2022 is de groei van het aantal vrouwen in de top toegenomen tot 54,4%. De groei van de top is vooral te danken aan een toename van het percentage vrouwelijke rectoren/algemeen directeuren (67,7% vrouw). Bij het streven naar evenredigheid in de verhouding man/vrouw binnen deze doelgroep is een toename van het aantal mannen wenselijk. Het percentage vrouwen met de functie ‘directeur’ op OMO- scholen groeit nadrukkelijk minder snel. 

Subtop

In de subtop is het percentage vrouw gegroeid van 47,1% naar 48,5%. In de grafiek is te zien dat de verhouding vrouw-man per functie steeds gelijker wordt. Dit geldt niet voor de functie directielid/conrector. Hier is het percentage vrouw gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Toename van het aantal vrouwen in deze categorie is gewenst. Hiermee kan mogelijkerwijs ook een betere aansluiting tot stand komen met de verdeling m/v in de top.  

grafiek: Aandeel vrouwen (en mannen) in de subtop

Leiderschapsontwikkeltraject (LOT)

In schooljaar 2021/2022 hebben 12 deelnemers de eerste leergang van het Leiderschapsontwikkeltraject afgerond. 
In schooljaar 2022/2023 zijn 15 deelnemers aan de leergang begonnen. Twee deelnemers zijn inmiddels gestopt.

Raad van Toezicht

Doordat er geen benoemingen in 2022 in de Raad van Toezicht hebben plaatsgevonden is het percentage vrouwen van 37,5% voor de Raad van Toezicht gelijk gebleven.

Leeftijdsverdeling

Grafiek: Leeftijdsverdeling medewerkers

In 2022 is er een lichte toename te zien bij de medewerkers onder de 30 jaar. Het percentage medewerkers van 50 jaar of ouder daalt al enige jaren. De medewerkers van 30 tot 50 jaar is de grootste groep en laat een lichte toename zien. Bovenstaande percentages tonen het hele personeelsbestand van OMO (gemeten in personen).  

Grafiek: Leeftijdsverdeling leraren

Als alleen gekeken wordt naar leraren (docent LB, LC, LD, LE en LIO) komt OMO in 2022 uit op 16,2% onder de 30 jaar, 51,7% tussen 30 en 50 en 32,1% van 50 jaar en ouder.  

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

Op dit moment zijn 31 medewerkers met een doelgroepregistratie bij de vereniging in formele dienst. Samen realiseren zij 30,9 banen (van 25,5 uur) die mogen worden meegeteld voor de banenafspraak. In de tabel is tevens de ontwikkeling van de afgelopen jaren zichtbaar.  

 

2018

2019

2020

2021

2022

Aantal medewerkers

24

32

30

27

31

Aantal banen (van 25,5 uur)

27,5

32,0

30,4

27,5

30,9

Tabel: Aantal medewerkers met doelgroepregistratie

In 2021 is geïnventariseerd hoeveel banen er via ingeleende/ingekochte diensten binnen de vereniging zijn gerealiseerd. Dit zijn 182 banen (van 25,5 uur), die werden gerealiseerd door 180 medewerkers. Wanneer de aantallen uit het doelgroepregister en de ingeleende/ingekochte diensten bij elkaar worden opgeteld, blijkt dat afgerond 213 banen (van 25,5 uur) voor medewerkers uit de doelgroep zijn gerealiseerd. Hiermee ligt de vereniging op koers om te voldoen aan de doelstelling uit de banenafspraak.  

Andere achtergronden

Gegevens over aantallen medewerkers met een migratieachtergrond, verschil in geloofsovertuiging en over seksuele geaardheid/LBHTI, zijn niet beschikbaar voor onze vereniging.