Klokkenluidersregeling

Voor leerlingen, ouders en personeel bieden we enkele klachtenregelingen, die allen te vinden zijn via www.omo.nl.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een klokkenluidersregeling. Deze is op 1 januari 2009 in werking getreden. De regeling richt zich op ouders/leerlingen en medewerkers van de vereniging die een misstand vermoeden en deze melden, met als doel de misstand op te lossen. Gedacht kan worden aan feiten of situaties waarbij een zwaarwegend maatschappelijk belang in het geding is, zoals een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, een strafbaar feit of schending van de wetgeving.

Een vermoeden van een misstand kan gemeld worden bij de voorzitter van de raad van bestuur of bij de vertrouwenspersonen integriteit. Henk Witte is aangesteld als vertrouwenspersoon integriteit. In het verslagjaar was ook Elies Lemkes vertrouwenspersoon. Zij is teruggetreden. In 2020 heeft één formele melding van een vermoeden van een misstand plaatsgevonden.