Regionale beroepscommissie leerlingenzaken

Voor leerlingen, ouders en personeel bieden we enkele klachtenregelingen, die allen te vinden zijn via www.omo.nl.

Naast de algemene klachtenregeling kent Ons Middelbaar Onderwijs een regeling met betrekking tot bezwaar en beroep in leerlingenzaken. Deze regeling is van toepassing op zaken rondom toelating, bevordering (en afwijzing tot een volgend leerjaar), schorsing en verwijdering van leerlingen, (school-)examenzaken en onregelmatigheden. De regeling bepaalt de te volgen procedures in deze zaken.

Voor wat betreft zaken rondom toelating, bevordering (en afwijzing tot een volgend leerjaar), schorsing en verwijdering van leerlingen en (school-)examenzaken dient allereerst bezwaar te worden gemaakt bij de rector/algemeen directeur of, in geval van (school-)examenzaken, bij de examencommissie. Mocht de rector/algemeen directeur het bezwaar ongegrond verklaren, dan kan de leerling en zijn/haar ouders beroep instellen bij de regionale beroepscommissie.

Voor wat betreft zaken rondom onregelmatigheden dienen de leerling en zijn/haar ouders direct beroep in te stellen bij de regionale beroepscommissie. Als de leerling en zijn/haar ouders besluiten naar de regionale beroepscommissie te gaan, neemt de regionale beroepscommissie kennis van het ingestelde beroep. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, organiseert de regionale beroepscommissie een hoorzitting waarin de partijen in de gelegenheid worden gesteld hun verhaal te doen. De regionale beroepscommissie doet in elke zaak gemotiveerd uitspraak over de gegrondheid van het ingestelde beroep.

Er zijn vier regionale beroepscommissies: regio West/Midden, regio Oost, regio ’s-Hertogenbosch en regio Eindhoven. De scholen zijn onderverdeeld binnen deze regio’s. Elke commissie bestaat uit vier leden, zijnde rectoren/algemeen directeuren van scholen uit de desbetreffende regio. De commissie bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en twee leden. De leden worden door de Raad van Bestuur steeds benoemd voor een termijn van drie jaar. De commissie kan zich laten ondersteunen door een secretaris.

In 2020 is twaalf keer beroep ingesteld bij de regionale beroepscommissie. Van deze zaken heeft de regionale beroepscommissie uiteindelijk vier zaken in behandeling genomen. De overige zaken zijn door de scholen alsnog intern opgelost. Van de zaken die de regionale beroepscommissie heeft behandeld, zijn twee zaken ongegrond verklaard, één gedeeltelijk gegrond verklaard en in één zaak heeft de regionale beroepscommissie zich niet-ontvankelijk verklaard. De twaalf ingestelde beroepen zijn naar evenredigheid behandeld in drie verschillende regio’s: regio West/Midden, regio Oost en regio Eindhoven. Opvallend is dat er het afgelopen jaar geen enkel beroep is ingesteld in de regio ’s-Hertogenbosch.