Analyse van het resultaat 2021

Het resultaat 2021 bedraagt € 47,9 miljoen en is daarmee € 53,0 miljoen positiever dan begroot. In onderstaande tabel is per entiteit het verschil tussen het resultaat en de begroting zichtbaar gemaakt. Hieronder wordt verder, in hoofdlijnen, het verschil tussen het gerealiseerde en het begrote exploitatieresultaat verklaard.

 

Realisatie

Begroting

Verschil

Scholen

44.276

-3.492

47.768

Verenigingstaken / Raad van Bestuur

3.564

-1.358

4.922

OMO-bureau

313

-35

348

Gelieerde stichtingen

-23

-1

-22

Doordecentralisatiebedrijven

-192

-165

-27

Totaal

47.938

-5.051

52.989

Tabel: Begroot en gerealiseerd resultaat (bedragen x € 1.000)

Scholen

Op geconsolideerd niveau behaalden de scholen een positief resultaat van € 44,3 miljoen. Het resultaat is hiermee € 47,8 miljoen positiever dan begoot. Dit wordt voor € 29,9 miljoen verklaard door de ontvangen gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In november 2021 is er voor schooljaar 2021-2022 een bedrag van € 42,1 miljoen ontvangen. Hiervan is € 10,0 miljoen ingezet in 2021. Het restant (€ 32,0 miljoen) wordt via de bestemmingsreserve meegenomen naar 2022.

Baten

Rijksbijdragen
De rijksbijdragen bedragen € 590,0 miljoen en zijn € 74,7 miljoen hoger dan begroot. De grootste verschillen worden veroorzaakt door:

Financiële kaders

 • Bijstelling van de materiële financiële kaders en personele financiële kaders (€ 12,3 miljoen).

 • Toevoeging van een gedeelte van de Prestatiebox aan de lumpsum (€ 12,8 miljoen).

 • NPO-gelden (€ 42,1 miljoen).

 • Bijstelling Prestatiebox voor Strategisch HRM en thuiszitters (€ 0,2 miljoen).

 • Budget pro leerlingen (€ 0,2 miljoen)

Overige OCW subsidies

 • De geoormerkte en niet-geoormerkte subsidies zijn in totaal € 4,2 miljoen hoger dan begroot door met name Extra hulp voor de klas, baten voor capaciteitentesten en subsidie voor Corona-achterstanden.

 • Vanuit de Samenwerkingsverbanden is € 4,7 miljoen meer ontvangen dan begroot. Op drie scholen na, ontvangen alle scholen meer dan begroot. 

Bijdragen ouders/leerlingen
De bijdragen van ouders en leerlingen zijn € 7,1 miljoen lager dan begroot. Als gevolg van de Coronacrisis zijn ook in 2021 veel leerlingreizen geannuleerd. Hier staan ook lagere kosten tegenover onder de overige lasten.

Lasten

Personele lasten
De personele lasten zijn € 29,3 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt deels verklaard door de inzet van formatie en externen (Personeel Niet in Loondienst voor een bedrag van € 8,4 miljoen) vanuit de NPO-gelden. Anderzijds wordt de stijging van de personele lasten voor € 15,1 miljoen verklaard door cao-ontwikkelingen uit het cao-akkoord van september 2021.

 • De salarissen zijn per 1 oktober verhoogd met 1,5%.

 • De eindejaarsuitkering is met 0,3% verhoogd naar 8,3%.

 • In november is een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 800 naar rato van de betrekkingsomvang.

De overige personele lasten en uitkeringen zijn lager dan begroot.

Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten in 2021 zijn € 13,1 miljoen en zijn hiermee € 1,0 miljoen lager dan begroot. De voornaamste verklaring voor deze daling is dat er in 2021 € 4,9 miljoen (25,3% t.o.v. begroting) minder is geïnvesteerd dan begroot en dat investeringen later worden uitgevoerd dan gepland, waardoor de afschrijvingskosten tevens verschuiven. Schoolsluitingen door Corona en vertraging in de nieuwbouw zijn als redenen gegeven voor het niet doorgaan van geplande investeringen.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten bedragen € 23,3 miljoen en zijn € 0,7 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor gas, elektra en klein onderhoud

Overige lasten
De overige lasten bedragen € 43,6 miljoen en zijn € 8,2 miljoen lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere kosten naar aanleiding van het annuleren van leerlingactiviteiten door het Coronavirus.

Verenigingstaken en Raad van Bestuur

Het totaal resultaat van de verenigingsbedrijven over 2021 bedraagt € 5,3 miljoen positief. De grootste afwijkingen zijn:

 • Niet bestede NPO-baten (5% van totale ontvangsten) € 2.107.000

 • Lagere uitgaven Bewegen in Balans € 1.768.000

 • Afrekening uitkeringskosten € 852.000

Verder zijn er lagere kosten voor afschrijvingen, licentie- en onderhoudslasten en ProMotion

AOS

De resultaten van de verschillende AOS bedrijven zijn neutraal.

Doordecentralisatie bedrijven

Het negatieve resultaat van de doordecentralisatiebedrijven van € 27.000 is ontstaan omdat bepaalde onderhoudskosten inzake DDC Helmond project De Braak niet waren begroot in 2021 maar wel ten laste van het resultaat zijn gebracht.

Resultaatbestemming

In deze jaarrekening zijn de resultaatbestemmingen verwerkt over het verslagjaar 2021.