Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op het niveau van de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld die instemming- en adviesbevoegdheid heeft op bovenschoolse zaken. De GMR is een belangrijke gesprekspartner van de Raad van Bestuur als het gaat om beleid dat voor alle OMO-scholen geldt. Eens in de circa zeven weken vindt formeel overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de GMR. Vanwege de Corona-maatregelen heeft dit formele overleg een aantal keren op-afstand plaatsgevonden.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de GMR bestond in 2021 uit de volgende personen:

 • Voorzitter: de heer Wil van der Vliet (personeel) (tot juli 2021)

 • Voorzitter: de heer Geert Arts (personeel) (vanaf augustus 2021)

 • Vicevoorzitter: mevrouw Marieke van Druten (ouder)

 • Secretaris: de heer Willem Norbruis (personeel)

 • Vicevoorzitter: Marijn Reinders (leerling)

Meer informatie over de GMR is terug te vinden op www.omo.nl.

Agenda van de GMR

Deze loopt parallel met de onderwerpen op de beleidsagenda van de Raad van Bestuur. De onderwerpen worden aan de GMR voorgelegd nadat deze in het CSO (collectief schoolleidersoverleg) zijn besproken.

Communicatie met de achterban

Deze verloopt via het digitale platform, genaamd MR Centraal. Hiermee onderhoudt de GMR contact met de MR’s als mede met de platforms personeel, ouders en leerlingen. Bovendien fungeert MR Centraal als elektronische werkomgeving voor alle medezeggenschapsorganen van de vereniging.

Vanaf 2021 heeft de GMR OMO ook een eigen pagina op het sociale netwerk ONS. Alle leerlingen, ouders en personeelsleden die lid zijn van een medezeggenschapsraad van een OMO-school hebben toegang tot dit nieuwe medium. Regelmatig wordt deze nieuwe informatiebron voorzien van medezeggenschapsnieuws.

Het platform personeel komt normaal gesproken zes keer per jaar bijeen rond één of meerdere thema’s. Vanwege de Covid-19-pandemie zijn er in 2021 voornamelijk platformbijeenkomsten-op-afstand geweest. De volgende onderwerpen kwamen in de bijeenkomsten aan bod:

  • Kaderregeling Het Goede Gesprek;

  • Broedplaatsen en Beweging in Balans;

  • Medewerkers-onderzoek Effectory;

  • Versterking interne communicatie/ bezoek aan scholen;

  • CAO OMO.

De leden van het platform hebben bovendien de gelegenheid om te reageren naar aanleiding van conceptbeleidsstukken van de Raad van Bestuur. Bovendien wordt het platform gebruikt als een klankbord voor de vakcentrales.

De personeelsgeleding van de GMR heeft in januari en november 2021 een informatieve en drukbezochte scholingsavond-op-afstand georganiseerd voor zowel ervaren als minder ervaren ouders, leerlingen en personeelsleden uit de verschillende MR’s.

OMO MR Congres

Het jaarlijkse OMO MR Congres neemt nog steeds een bijzondere plaats in. Helaas kon in 2021 dit congres vanwege de Covid-19 pandemie alweer niet doorgaan.

Netwerk GMR

De personeelsgeleding van de GMR participeert in een landelijk overlegorgaan (VOCL) van de GMR’s van vier grotere schoolbesturen, zijnde Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), Ons Middelbaar Onderwijs, Carmel en Lucas. De personeelsgeleding heeft contact met vakcentrales, VO-raad, onderwijsinspectie, Ministerie van Onderwijs en leden van de vaste Kamercommissie van onderwijs.

GMR en Raad van Toezicht

In november 2021 heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen de leden van de Raad van Toezicht en de GMR. Dit keer had de bijeenkomst als thema ‘Vernieuwing van het vmbo’. Dankzij de bijdrage van Menno van Halem werden de aanwezigen op boeiende wijze geïnformeerd over de komende ontwikkelingen in het voorbereidend beroepsonderwijs.

Tenslotte is nog het vermelden waard dat de GMR in juli 2021, vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd, afscheid heeft genomen van de voorzitter de heer Wil van der Vliet.