Exploitatiebegroting 2022-2026

 

Realisatie
2021

2022

2023

2024

2025

2026

BATEN

      

Rijksbijdragen

619.200

566.600

559.200

531.700

527.200

525.500

Overige subsidies

12.700

14.500

15.800

15.900

15.800

15.400

Overige baten

9.600

13.100

13.000

12.900

12.700

12.700

Totale baten

641.500

594.200

588.000

560.500

555.700

553.600

LASTEN

      

Personeelslasten

494.400

505.700

482.500

460.100

455.600

452.200

Afschrijvingen

22.600

26.100

27.900

28.000

28.000

27.800

Huisvestingslasten

25.600

25.200

24.400

23.800

23.500

23.600

Overige lasten

48.200

61.800

58.200

54.200

53.600

53.400

Totale lasten

590.800

618.800

593.000

566.100

560.700

557.000

       

SALDO BATEN EN LASTEN

50.700

-24.600

-5.000

-5.600

-5.000

-3.400

       

Financiële baten en lasten

-2.700

-2.300

-2.500

-2.400

-2.300

-2.200

SALDO FINANCIËLE
BATEN EN LASTEN

-2.700

-2.300

-2.500

-2.400

-2.300

-2.200

       

BEGROTINGSRESULTAAT

48.000

-26.900

-7.500

-8.000

-7.300

-5.600

Tabel: Exploitatiebegroting 2022-2026 (bedragen x € 1.000)

Deze meerjarenbegroting 2022-2026 is op 24 maart 2022 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Leerlingaantallen en personeel

Grafiek: Verloop aantal leerlingen

Vanaf 2019 maakt Metameer onderdeel uit van de vereniging. Dit zorgde voor een stijging van het aantal leerlingen in 2019. Het aantal leerlingen zal naar verwachting een dalende tendens laten zien. De daling is in lijn met een daling van het aantal voortgezet onderwijsleerlingen in Noord-Brabant, in navolging van het primair onderwijs. Door de terugloop van het aantal leerlingen zijn er in de komende jaren minder leraren nodig. In de komende jaren bereikt echter een groter aantal leraren de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor zullen de komende jaren nieuwe docenten moeten worden aangetrokken.

Gemiddeld aantal personele fte's

Realisatie
2021

2022

2023

2024

2025

2026

Directie

130

129

123

118

117

113

Onderwijs ondersteunend personeel
(overig)

912

905

877

846

827

812

Overhead

1.042

1.034

1.000

964

944

925

       

Onderwijzend personeel

4.017

4.108

3.913

3.745

3.682

3.645

Onderwijs ondersteunend personeel
(primair proces)

558

573

519

478

469

461

Onderwijs proces

4.575

4.681

4.432

4.223

4.151

4.106

       

Totaal

5.617

5.715

5.432

5.187

5.095

5.031

Tabel: Gemiddeld aantal fte’s in 2021-2026

De omvang van de formatie zal na een stijging in 2022 als gevolg van NPO in de jaren daarna afnemen. Hierbij daalt het aantal fte overhead relatief minder sterk dan het aantal fte onderwijsproces dit is een aandachtspunt en hiervoor zal een specifiek strategisch personeelsbeleid op worden ingericht.