Verslag Ledenraad

Inleiding

De ledenraad is een onafhankelijk orgaan binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. In de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging is vastgelegd wat de samenstelling en de taak van de ledenraad is. Hierin is ook opgenomen op welke manier de vergadering wordt vormgegeven en hoe de besluitvorming tot stand komt.

De taak van de ledenraad is:

 • de controle en toezicht op het functioneren van de Raad van Toezicht;

 • de besluitvorming over de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht;

 • de goedkeuring van het door de Raad van Toezicht voorgelegde jaarverslag en jaarrekening van de vereniging;

 • de goedkeuring van voorstellen tot statutenwijziging, omzetting en ontbinding van de vereniging.

Samenstelling

De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de Raden van Advies en ouders van OMO-leerlingen. De ledenraad heeft een technisch voorzitter en een plaatsvervanger. Leden van de Raden van Advies worden gevraagd en benoemd. Hiervoor is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Zij beoordelen op basis van achtergrond, ervaring, persoonlijke eigenschappen en competenties of een kandidaat geschikt is. Door de ledenraad op deze manier samen te stellen is de maatschappelijke participatie binnen de school en de vereniging gewaarborgd.
Personeelsleden, leerlingen en leden van de medezeggenschapsorganen kunnen niet plaatsnemen in de Raden van Advies.

Regionale bijeenkomsten

In het voorjaar zijn er twee informatieve bijeenkomsten georganiseerd voor de Raden van Advies van de OMO-scholen. De regionale bijeenkomsten voor de leden van de Raden van Advies vonden op 14 en 22 april 2021 digitaal plaats. Een bijeenkomst is voorgezeten door Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur, en de andere bijeenkomst door Yvonne Kops, lid Raad van Bestuur. Er is uitgebreid gesproken over onderwijs in coronatijd, waarbij het afstandsonderwijs, de kwetsbare leerlingen, Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de samenkracht van de vereniging aan bod zijn gekomen. Daarnaast is als onderdeel van Koers 2023 het intensiveringsprogramma op innovatiekracht ‘Bewegen in Balans’ besproken. Tot slot is er een vooruitblik gegeven op de ledenvergadering.

De ledenraadvergadering

Op 24 juni 2021 heeft de ledenraadvergadering plaatsgevonden. Vanwege de maatregelen in het kader van Covid-19 heeft de ledenraad digitaal plaatsgevonden, net zoals de bijbehorende besluitvorming digitaal heeft plaatsgevonden. De ledenraad werd voorgezeten door de Anton van Kalmthout, voorzitter van de ledenraad.
Jos Kusters verwelkomde de deelnemers van de vergadering en presenteerde twee films: ‘onderwijs in coronatijd’ - gevolgen voor scholen, medewerkers, leerlingen en ouders - en een videolezing door Alida Oppers, inspecteur-generaal van het onderwijs bij de inspectie van het onderwijs. Vervolgens opende Anton van Kalmthout formeel de vergadering.

In de vergadering werden de volgende onderwerpen besproken:

Benoeming plaatsvervangend voorzitter ledenraad
Edith Van Montfort is in deze ledenraadvergadering benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad.

Samenstelling en benoeming Raad van Toezicht
Vanwege het aftreden van Barbara Snijder en Frank Verhoeven zijn er per 1 juli 2021 twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van vier jaar. Het betreft de volgende kandidaten:

 • Lilian Damen-Evers, voorgedragen door de Raad van Toezicht. Lilian Damen-Evers is momenteel voorzitter kring Rabobanken Midden-Brabant en coöperatief directeur Tilburg e.o. Tijdens de digitale ledenraadvergadering stelde zij zichzelf voor;

 • Herman Molenaar, voorgedragen door de Raad van Toezicht. Herman Molenaar is managing director en CFO bij Vanderlande Industries. Ook hij stelde zichzelf tijdens de digitale ledenraadvergadering voor.

Daarnaast is Hans Junggeburt herbenoemd. De herbenoeming ging in per 1 juli 2021 voor een tweede en tevens laatste zittingstermijn van vier jaar.

Verenigingsbeleid 2020
De Raad van Bestuur heeft het verenigingsbeleid over 2020 toegelicht. Jos Kusters gaf aan dat het goed gaat met de vereniging. De gemeenschappelijkheid van de vereniging is gebleken uit de waarden die met elkaar gedeeld worden. Het jaar 2020 heeft ondanks alles, veel gebracht. Het is een jaar dat zich kenmerkte door veel zaken die gezamenlijk zijn opgepakt en waarbij de scholen zichzelf, ondanks Corona, vanuit het schoolplan hebben doorontwikkeld.

Voorts zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen.

 • Bewegen in Balans, onderdeel van Koers 2023, een intensiveringsprogramma op innovatiekracht. Samenkracht is de sleutel: binnen school, tussen scholen van de vereniging en met externe experts.

 • Burgerschapsonderwijs in de vorm van de Burgerschapsestafette die door OMO is ontwikkeld.

 • De nieuwe vormgeving van de lessentabel levensbeschouwing; de werkgroep identiteit heeft een advies geformuleerd over de omvang en toepassing van de minimumlessentabel levensbeschouwing en over eindtermen voor het vak levensbeschouwing.

 • Het project ‘verdieping identiteit binnen de vereniging’ is toegelicht.

 • Dragend HRM beleid: het aantal medewerkers is gedaald als gevolg van een daling van het leerlingenaantal en van demografische ontwikkelingen. Daarnaast vertelde de Raad van Bestuur dat de strategische personeelsplanning steeds ingewikkelder wordt vanwege de toenemende flexibele bekostiging vanuit de overheid. Voorts is de ontwikkeling van het leiderschapsprogramma van OMO besproken.

 • Onderwijs in coronatijd: wat kunnen we missen van vóór Corona en welke kansen zijn er voor het onderwijs op basis van de opgedane ervaringen tijdens deze periode? Gebleken is dat

  1. scholen verder zijn met het in beeld brengen en volgen van iedere individuele leerling;

  2. verdere professionalisering op (digitale) didactiek nodig is;

  3. de leerruimte die de leerlingen hebben gekregen, behouden moet blijven;

  4. het fysiek ontmoeten, het sociale aspect, een belangrijke voorwaarde is voor een gelukkige schooltijd.

Verder is goed onderwijs besproken aan de hand van de thema’s persoonsvorming en socialisatie, passend onderwijs, zorgdragen voor kwalificatie, slagingspercentages en verbeteringsgerichtheid. Tot slot is de bedrijfsvoering toegelicht.

De Raad van Toezicht heeft dit aangevuld vanuit het perspectief van de toezichthouder. De Raad van Toezicht belichtte hierbij onder andere de volgende onderwerpen: de Code goed onderwijsbestuur, de gewijzigde vergoedingen van de Raad van Toezicht, de rol van de toezichthouder en de thema’s die de Raad van Toezicht in 2020 heeft besproken.
Voorts heeft Joke Snippe vanuit de onderwijscommissie en Wilma de Koning vanuit de auditcommissie een toelichting gegeven op de kwaliteit van het onderwijs respectievelijk finance & control.

Daarnaast zijn de gewijzigde vergoedingen van de Raad van Toezicht aan bod gekomen. Het toezicht is de afgelopen jaren veranderd. De eisen die aan toezicht worden gesteld, zijn aangescherpt. De verantwoordelijkheid en de mogelijke aansprakelijkheid van toezichthouders is groter geworden. Dit onder andere in combinatie met het feit dat OMO een groot schoolbestuur is met bijbehorende complexe vraagstukken, is de reden geweest om de vergoeding van de Raad van Toezicht zoals die jaren geleden was vastgesteld opnieuw tegen het licht te houden. Eind 2020 is besloten dat een verhoging van de vergoedingen van de Raad van Toezicht gelegitimeerd is. De vergoedingen zijn dientengevolge met ingang van 2021 gewijzigd.

Theo Camps, voorzitter van de Raad van Toezicht, sprak vervolgens zijn dank en waardering uit naar alle docenten en overige betrokkenen binnen de vereniging die er in het afgelopen jaar voor gezorgd hebben dat leerlingen onderwijs kregen, verder konden in hun ontwikkeling en eindexamen hebben kunnen doen. In tijden van stress overeind blijven, goede kwaliteit leveren en toch ook blijven vernieuwen heeft groot respect van de Raad van Toezicht. Daarnaast dankte hij Barbara Snijder en Frank Verhoeven voor hun inzet de afgelopen jaren.

Goedkeuring jaarverslag 2020
De ledenraad heeft het jaarverslag 2020 goedgekeurd. Tot slot verleende de ledenraad decharge aan de Raad van Toezicht over het afgelopen kalenderjaar.