Beleidsvoornemens en accenten 2022-2026

Sinds de oprichting van de vereniging in 1916 is het uitgangspunt van de vereniging het voortzetten van de combinatie van traditie en innovatie. Op beide uitgangspunten is de vereniging succesvol gebleken.

Koers 2023 is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. De rode draad in Koers 2023 is ‘leren van en met elkaar: om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven.’ De gezamenlijke ambities zijn per school op eigen wijze vertaald in het schoolplan en vormen daarmee de basis voor doorlopende schoolontwikkeling. In 2022 wordt Koers 2023 geëvalueerd en wordt een proces opgestart voor de totstandkoming van een nieuwe koers.

Met het intensiveringsprogramma Bewegen in Balans ontwikkelen we in de komende jaren een structurele werkwijze die ons in staat stelt continue aanpassingen en vernieuwingen (qua vorm, inhoud en aanpak) in ons onderwijs te implementeren. En die recht doet aan de veranderende vragen vanuit de samenleving, passend bij de wensen en behoeften van onze leerlingen en medewerkers. Onze koers en kernwaarden vormen daarbij ons kompas. Het gaat, naast de eigen schoolontwikkeling, binnen Bewegen in Balans additioneel om de kracht van de vereniging én expertise van buiten te benutten (het samen) voor die vraagstukken die niet iedere school zelf kan oplossen. Dit wordt zichtbaar in de activiteiten van de vereniging, schoolplannen, in het gedrag van onze medewerkers en daarmee ook in ons onderwijs. Onze leerlingen profiteren hiervan. Het intensiveringsprogramma Bewegen in Balans loopt van 2021 tot en met 2023 en bestaat uit de volgende programmalijnen:

 • Experimenteren in broedplaatsen

 • Professionaliteit in innovatie

De vereniging ontwikkelt zich in de komende jaren door als netwerkorganisatie om zo in te kunnen spelen op maatschappelijke veranderingen en complexe vraagstukken. Dat vraagt van alle betrokkenen een heroriëntatie op onze werkwijzen. Dit geven wij vorm in een continue professionele dialoog met en tussen alle stakeholders.

In de jaarkalender voor 2022 staan onder andere de volgende beleidsthema’s geagendeerd:

 • Evaluatie Koers 2023 / Proces Koers 2030

 • Bewegen in Balans

 • Verdieping identiteit vereniging

 • Kansenverbetering

 • Verbeteringsgerichtheid

 • Informatiebeveiliging

 • Arbeidsmarktcommunicatie

 • HRM-visie

 • Positioneren van onderzoek binnen OMO

 • Ontwikkeling bedrijfsvoering

 • Data-gedreven werken

 • Beheer en onderhoud huisvesting