Honorarium externe accountant

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria ten laste gebracht van de vereniging, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

Specificatie honorarium accountant

2021

begroting
2021

2020

Onderzoek jaarrekening

128.000

80.000

122.000

Controle bekostiging

20.000

20.000

20.000

Andere controle opdrachten

13.000

20.000

8.000

 

161.000

120.000

150.000