Onderwijshuisvesting

In 2021 heeft de kwaliteit van onderwijshuisvesting weer hoog op de agenda gestaan. Met name het binnenklimaat op scholen heeft, mede in relatie tot Covid-19, de nodige aandacht gekregen. In navolging op 2020 zijn vanuit de overheid extra middelen beschikbaar gesteld. Via de betreffende gemeente kon een tegemoetkoming in kosten voor de aanpassing van de klimaatinstallatie verkregen worden.

Ook in 2021 zijn met scholen en gemeenten gesprekken gestart over de invulling van adequate onderwijshuisvesting. Binnen een aantal gemeenten krijgt dat vorm via de lijn van een IHP (of een actualisatie daarvan), met andere gemeenten worden individuele gesprekken gevoerd.

In 2021 zijn we binnen bouwprojecten geconfronteerd met prijsstijgingen als gevolg van schaarste op de bouwmarkt. Verwacht wordt dat deze trend zich in 2022 voortzet. Vanuit de ambitie om te komen tot toekomstbestendige onderwijshuisvesting blijven de kwaliteitseisen onaangetast. Vanuit het duurzaamheidsvraagstuk worden eisen mogelijk zelfs aangescherpt.