Bestuurlijke cycli

Koers 2023 gaat uit van gedeelde waarden, visie en uitgangspunten (convergentie) en ruimte voor maatwerk voor scholen in hun eigen situatie en met hun eigen mogelijkheden (divergentie). Juist dit samenspel van convergentie en divergentie is de basis voor kwaliteit.
Het onderwijsproces leent zich niet voor standaardisatie. Alle leerlingen zijn verschillend en uniek. Onze professionals zijn ons belangrijkste kapitaal. Van hen verwachten we maatwerk, zij krijgen hiervoor vertrouwen en ruimte. Gedeelde waarden vormen de basis voor hun handelen.

De basis en het proces moeten op orde zijn, daarvoor hanteren we minimum standaarden en werken we aan een sterke kwaliteitscultuur. Binnen de beleidscyclus vindt de vertaling van ambities plaats van vereniging, naar school, naar deelschool, team/sectie en mens. Binnen de planning & controlcyclus wordt deze vertaling uitgewerkt en verantwoord. Binnen de kwaliteitscyclus wordt doorlopend gewerkt aan kwaliteitsontwikkeling in de volle breedte ten dienste van onze ambities en passend bij onze kwaliteitsstandaarden en wettelijke normen.

De complexe vraagstukken waar scholen voor staan vragen om een heroriëntatie op onze manier van werken. In het verslagjaar is de dialoog verder gevoerd hoe we onze strategie en ons beleid in de toekomst het beste kunnen richten en inrichten. Dat richten is onder andere verwoord in Koers 2023 en ‘Bewegen en Balans’ en krijgt in de nieuwe Koers een duidelijke positie. Een passende inrichting kent twee ontwerpprincipes: flexibiliteit (teneinde de wendbaarheid te verhogen) en  innovatie (nieuwe werkwijzen, buiten de huidige systemen omdat bestaande oplossingen niet meer werken). Zowel flexibiliteit als innovatie vragen om permanente samenwerking en afstemming. Dat houdt in dat we ons met name voor die ingewikkelde vraagstukken meer als een netwerkorganisatie gaan organiseren om samen met (externe) partners oplossingen te bedenken en uit te voeren.