Personeel in kerncijfers

Deze paragraaf toont de grafische weergave van een aantal personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2021.

1. Grootte personeelsbestand

Het totale personeelsbestand van de scholen en het OMO-bureau in 2021 bedraagt 7.147 personeelsleden (circa 5.727 fte). De respectievelijke instroom- en uitstroom bedraagt in totaal 1.286 en 1.017 personen. Dat betreft het aantal personeelsleden dat in dienst is gekomen of uitdienst is gegaan gedurende het kalenderjaar.

Grafiek: Grootte personeelsbestand

2. Leeftijdsverdeling personeelsbestand

De verdeling van alle personeelsleden over alle personeelscategorieën in 2021 werkzaam bij Ons Middelbaar Onderwijs ziet er als volgt uit:

Grafiek: Leeftijdsverdeling personeelsbestand

3. Onderverdeling personeelsbestand

De verdeling van het personeelsbestand naar fulltime-parttime, soort dienstverband (vast-tijdelijk) en verhouding vrouw-man is als volgt:

Grafiek: Onderverdeling personeelsbestand

4. Verdeling functiecategorieën

De totale omvang van 5.527 werktijdfactor (fte) geeft, procentueel verdeeld over de diverse functiecategorieën, het volgende beeld:

Grafiek: Verdeling personeel naar functiecategorieën

De omvang van deelnemers aan de regeling Duurzame Inzetbaarheid, de 63+-regeling en deelnemers met overgangsrecht OMO Seniorenregeling, overgangsrecht Besluit Arbeidsparticipatie Onderwijs (BAPO), deelnemers aan de regeling betaald ouderschapsverlof en het aantal betaalde stagiairs in 2021 bedraagt:

Grafiek: Deelnemers Duurzame Inzetbaarheid, 63+-regeling, overgangsregeling OSR en BAPO, stagiairs en ouderschapsverlof

In bijlage 4 wordt uitgebreider ingegaan op de samenstelling van het personeelsbestand en wordt deze tevens in meerjarenperspectief geplaatst.