Overige baten

Overige baten

2021

begroting
2021

2020

Verhuur

1.378

952

1.251

Detachering personeel

2.174

1.732

2.383

Schenking

-5

-20

29

Sponsoring

45

49

46

Ouderbijdragen

3.407

10.485

4.482

Overige

2.564

2.620

3.009

 

9.563

15.818

11.200

(bedragen x € 1.000)

Ouderbijdragen

De gerealiseerde bijdragen van ouders en leerlingen zijn € 7,1 miljoen lager dan begroot. Vanwege de corona-maatregelen zijn vele educatieve excursies en culturele activiteiten niet doorgegaan. Hiertegenover staan lagere kosten, die zijn verantwoord onder de ‘Overige lasten’.