Strategisch personeelsbeleid

Nu en in de toekomst beschikken over voldoende en kwalitatief goed personeel is cruciaal voor de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom is HRM-beleid een belangrijke pijler van ons visiedocument Koers 2023. Uitgangspunt daarbij is: ‘Ieder talent verdient het om tot bloei te komen’. De ambities van het HRM-beleid zijn: 

 • stimuleren van een onderzoekende houding en ontwerpend vermogen;

 • bijdragen aan medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het onderwijs;

 • ondersteunen van de ontwikkeling van de persoonlijke professionele identiteit;

 • benutten van talenten en expertise.

Op de vraag ‘Hoe draagt het HRM-beleid bij aan de ontwikkeling van de school en de persoonlijke professionele ontwikkeling van de medewerkers?’ is het antwoord meerledig.
Alle scholen van onze vereniging zijn uniek. Scholen hebben een eigen visie op onderwijs: een visie die past bij de populatie, de omgeving, de geboden opleidingen en het onderwijsconcept. De visie van de school is uitgewerkt in het schoolplan, waar HRM integraal onderdeel van uitmaakt.

Thema’s strategische HRM-beleid school

Elke school geeft op eigen wijze, passend bij hun opgaven en onderwijsvisie, invulling aan strategisch HRM-beleid. In de managementrapportage over 2021 heeft elke school een toelichting gegeven op het gevoerde strategisch HRM-beleid. Hierin komen de volgende thema’s veelal naar voren:

Strategische personeelsplanning in relatie tot:

 • de visie op en organisatie van het onderwijs;

 • leerlingaantallen door demografische ontwikkelingen, met formatiespanning bij krimpregio’s;

 • krapte op de arbeidsmarkt;

 • mobiliteit;

 • bredere inzetbaarheid van medewerkers door meervoudige bevoegdheden of het vervullen van andere taken.

Het SPP-trendmodel
Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het personeelsbestand en inzicht in de verwachte personeelstekorten (soms: overschotten) over 5 en 10 jaar op basis van de leerlingprognoses bij verder ongewijzigd beleid. 

Duurzame regionale samenwerking

Leren en ontwikkelen
De wereld om ons heen verandert en heeft impact op het onderwijs. Hierop inspelen vereist ‘een leven lang leren’. Dit kan binnen onze vereniging door de vele scholings- en ontwikkelmogelijkheden. Professionalisering, opleiding en onderzoek doen we vaak in samenwerking met het netwerk van de Academische Opleidingsscholen (AOS’en). 

Werkplezier/aantrekkelijk werkgeverschap
Hierbij valt te denken aan interventies op het gebied van:

 • duurzame inzetbaarheid;

 • het verlagen van de ervaren werkdruk;

 • binden en behouden van goede medewerkers;

 • verdere versterking van het inductiebeleid;

 • aandachtspunten uit het medewerkersonderzoek.

Leiderschap

 • naast persoonlijk leiderschap aandacht voor leiderschapsstijlen zoals waarderend, gedeeld en gespreid leiderschap. Hierbij staat de samenwerking centraal naast het meer gebruik maken van elkaars talenten, kennis en vaardigheden.

 • aandacht voor de vitaliteit van onze medewerkers en verzuimmanagement;

 • de traditionele gesprekkencyclus maakt plaats voor ‘het goede gesprek’.

Corona
Corona heeft ook in 2021 een flinke wissel getrokken op onze medewerkers. Veel medewerkers zijn besmet geraakt en een aantal kampt nog steeds met de gevolgen daarvan. Het was voor de scholen iedere dag schakelen om het onderwijs te continueren. Door het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is er landelijk ondersteuning geboden aan de scholen door enerzijds geld beschikbaar te stellen en anderzijds een menukaart aan te bieden waarop effectieve manieren staan om leerlingen te ondersteunen na twee jaar ‘corona-onderwijs’. De rector/directeur kijkt samen met de docenten wat nodig is voor hun school/scholengroep (maatwerk).

Verenigingsbrede thema’s

Strategisch personeelsbeleid is een belangrijk maatschappelijk thema, waar niet alleen per school (passend bij het unieke karakter) maar ook verenigingsbreed ('samenkracht') invulling aan wordt gegeven. Zo wordt jaarlijks een kalender met verenigingsbrede HR-thema’s bepaald, gebaseerd op Koers 2023, actuele ontwikkelingen en behoeften vanuit de scholen. Beleidsvorming vindt plaats met grote betrokkenheid van rectoren/directeuren, medewerkers vanuit de scholen en medezeggenschap.
Gewerkt wordt met werkgroepen voor de doorlopende thema’s en met stuur- en expertise groepen voor pilots en projecten. Het OMO-bureau ondersteunt en adviseert het management van de scholen bij de implementatie en uitvoering van HRM-beleid. P&O-medewerkers van de scholen vormen samen een netwerk waarin zij kennis delen en ervaringen uitwisselen. Ook in de kwaliteitscyclus vormt HRM een belangrijke pijler. Monitoring vindt plaats langs de lijn van de planning- en controlcyclus en de jaargesprekken. Door middel van periodieke beleidsevaluaties en medewerkersonderzoeken worden beleid en effecten geëvalueerd en vindt zo nodig bijstelling plaats (PDCA).

Een weergave van actuele, verenigingsbrede HRM-thema’s volgt in de paragrafen hierna.