Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

2021

begroting
2021

2020

Afschrijvingen

22.498

24.703

22.306

Boekwinst/-verlies desinvesteringen

95

283

45

 

22.593

24.986

22.351

(bedragen x € 1.000)

De afschrijvingen over de materiële vaste activa bedragen € 22,5 miljoen. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde afschrijvingen € 2,4 miljoen lager (9,6%).