Onderwijstijd

De scholen van de vereniging blijven zich inzetten voor verbetering van onderwijs en het bieden van maatwerk passend bij de eigen visie en ambities. Hieronder valt een goede invulling van de onderwijstijd.

Sinds 1 augustus 2015 is een wettelijke urennorm van kracht: Wet modernisering onderwijstijd. Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten, zolang het vastgestelde gemiddeld aantal uur per opleiding wordt gehaald. Het gemiddeld aantal klokuren per leerjaar is 3700/4700/5700 voor respectievelijk vmbo, havo en vwo en 1000 klokuren voor praktijkonderwijs. De onderwijstijd wordt gemeten over de gehele schoolloopbaan in plaats van per leerjaar. Daardoor is er meer flexibiliteit om het onderwijs te organiseren met ruimte voor differentiatie en maatwerk voor leerlingen. Scholen vullen, in overleg met de medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in.

Elke school moet per jaar minimaal 189 dagen onderwijs geven. Door de vakantiespreiding hebben bepaalde regio’s vijf dagen minder beschikbaar dan 189. Dit is toegestaan.
De medezeggenschapsraad op school moet vooraf instemmen met de planning van de dagen waarop er geen onderwijs is.

Op schoolniveau wordt vanuit een onderwijskundige visie bepaald welke activiteiten meetellen als onderwijstijd. Scholen kunnen de onderwijstijd voor gewone lessen gebruiken, maar bijvoorbeeld ook voor stages of projecten bij bedrijven of maatschappelijke organisaties, om colleges of vakken te volgen aan een universiteit of voor afstandsonderwijs of leerpleinen.

De wettelijke kaders voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs bieden veel ruimte om eigen keuzes te maken over de inrichting, vormgeving en planning van het onderwijs. In feite hoeft een onderwijsactiviteit maar aan drie voorwaarden te voldoen om als onderwijstijd in de zin van de wet te kunnen worden gezien.

Een onderwijsactiviteit is onderwijstijd indien:  

  • bewust gepland en verzorgd onder verantwoordelijkheid van de school;  

  • uitgevoerd onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van een leraar of een ander die hier op grond van de wet mee belast mag worden;  

  • de medezeggenschap er vooraf mee heeft ingestemd.  

Binnen de nieuwe urennorm is veel ruimte voor maatwerk. Iedere leerling kan een programma volgen dat aan de wettelijke urennormen voldoet. Maar voor iedere leerling mogen  scholen ook van de normen afwijken. Dit gebeurt alleen als dat in het belang is van de leerling. Sommige leerlingen hebben genoeg aan minder onderwijstijd. Andere leerlingen hebben juist meer onderwijstijd nodig.

Eigen keuzes voor de invulling van de onderwijstijd mogen geen negatief effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Binnen de school houden professionals, ouders en de MR de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten in de gaten. Daarnaast kan de Inspectie van het Onderwijs optreden als de kwaliteit van het onderwijs op de school onder de maat is.

Door de coronamaatregelen heeft op alle OMO-scholen het afstandsonderwijs een vlucht genomen. De ‘lessons learned’ door deze ontwikkeling nemen de scholen mee. Mocht in de fase na de maatregelen afstandsonderwijs nog steeds gangbaar zijn, dan zal dit deel gaan uitmaken van het reguliere onderwijs en het onderwijsprogramma. Hierbij worden professionele afwegingen en, op basis van brede instemming, keuzes gemaakt zodat op schoolniveau duidelijk is welke onderwijsactiviteiten meetellen en worden ingepland als onderwijstijd.

De scholen van de vereniging leggen verantwoording af over de gerealiseerde onderwijstijd in Vensters voor Verantwoording. De resultaten per school zijn terug te vinden via www.scholenopdekaart.nl.