Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

31-12-2021

30-12-2020

Kredietinstellingen

 

10.431

 

9.981

Crediteuren

 

12.204

 

10.432

OCW

 

0

 

0

     

Loonheffing

21.399

 

19.614

 

Omzetbelasting

59

 

140

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

21.458

 

19.754

     

Schulden terzake van pensioenen

 

6.648

 

5.955

     

Overige kortlopende schulden

 

5.650

 

4.956

     

Subsidies OCW niet-geoormerkt

5.882

 

8.567

 

Subsidies OCW geoormerkt

11.593

 

11.910

 

Vooruitontv. investeringssubsidies

646

 

14.855

 

Vooruitontv. bedragen

5.102

 

3.801

 

Vakantiegeld- en dagen

14.454

 

14.286

 

Eindeschooljaarsuitkering

333

 

321

 

Bindingstoelage

1.474

 

1.486

 

Overige

48

 

48

 

Overlopende passiva

 

39.484

 

55.274

  

95.875

 

106.352

(bedragen x € 1.000)

Kredietinstellingen

Eind 2021 is € 10,4 miljoen als aflossingsverplichting voor komend jaar opgenomen als kortlopende schuld inzake kredietinstellingen. Dit is € 0,5 miljoen meer dan eind 2020 vanwege een nieuw afgesloten lening met het ministerie van financiën.

OCW

In 2021 en 2020 zijn er geen geoormerkte subsidies afgelopen met een verrekening clausule

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan grotendeels uit in 2021 aangegane verplichtingen, waarvan de betaling in kalenderjaar 2022 zal plaatsvinden en uit baten, die in kalenderjaar 2022 moeten worden verantwoord, waarvan de vordering in 2021 is opgenomen. Het betreft hier bijvoorbeeld ouderbijdragen en huur van boeken.

De vooruit ontvangen geoormerkte subsidies OCW hebben betrekking op nog niet bestede geoormerkte subsidies OCW, waarvan er een drietal verrekenbaar zijn. Voor een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar model G, onderdeel G1 en G2, verderop in dit verslag.
Daarnaast is onder deze post een bedrag van € 8,6 miljoen opgenomen in verband met vooruit ontvangen niet-geoormerkte subsidies OCW, die voor verslagjaar 2022 zijn toegekend. Ten slotte heeft onder deze post € 1,7 miljoen betrekking op nog niet bestede subsidies, die tot en met verslagjaar 2021 zijn toegekend.